Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies

Sidas program för Minor Field Studies (MFS) syftar till att stärka universitetens kapacitet att driva en internationellt inriktad verksamhet och till att bredda resursbasen för internationellt engagemang. Det sker genom att ge u-landsintresserade studenter vid svenska högskolor och universitet resebidrag för att under ca två månader utföra en fältstudie i ett utvecklingsland, som sedan skall resultera i en uppsats. Arbetet ska utgöra ett projektarbete, vanligen ett examensarbete på 30 hp.

Ansökan

Numera administreras alla MFS-ansökningar vi en central MFS-enhet på Uppsala universitet. 

Mer information kan du få här:  http://www.uu.se/student/utlandsstudier/mfs/.

Du är välkommen att kontakta mig om du har funderingar:

Ronny Alexandersson
Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)
Norbyvägen 14
752 36 Uppsala
Tel: 018-471 41 42
e-post: ronny.alexandersson@ibg.uu.se

Vem kan söka MFS-bidrag?

Du skall vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. I senare fallet får studien inte göras i ditt ursprungliga hemland. EU-medborgares uppehållsrätt likställs inte med uppehållstillstånd. Medborgare i andra nordiska länder beviljas inte stipendium om de inte är fast boende i Sverige (dvs. folkbokförda) sedan minst ett år. Meningen med MFS är att ge en första arbetserfarenhet i ett u-land och man bör därför inte tidigare ha arbetat i u-land under en längre tid. Volontärsarbete diskvalificerar dock inte. Att ha rest eller kanske som barn ha bott i ett u-land är inte diskvalificerande, men man bör då utföra MFS-projektet i ett annat land och helst i en annan världsdel.

Kvalifikationer

  • Du skall vara i slutet av (minimum 150 hp) din grundutbildning vid universitetet. Du får inte vara antagen till doktorandstudier.
  • Du ska vara registrerad vid Uppsala universitet för examensarbete på masternivå eller projektarbete på "C- eller D-nivå".
  • Man kan vara två sökande på en ansökan, men det är viktigt att det framgår tydligt hur studien är uppdelad mellan de två sökande.

Handledare

MFS-studien förutsätter medverkan av en svensk handledare och en kontaktperson i mottagarlandet. Kontaktpersonen skall vara beredd att hjälpa till med praktiska arrangemang, t ex att skaffa bostad, lösa transportfrågor, underlätta kontakt med myndigheter mm.

Förberedelsekurs

Innan du reser iväg måste du gå på Sidas förberedelsekurs. Kursen hålls i Härnösand. Anmäler dig gör du via en digital anmälningsblankett. Gå in på http://mfskurs.programkontoret.se/ för ytterligare information. Där kan du även se kursdatum för den närmaste tiden. Man måste anmäla sig till kursen tre veckor i förväg men du kan inte anmäla dig innan du har tilldelats stipendium. Du får alltså räkna med att du inte kan resa ut förrän uppemot två månader efter att du har fått stipendiet.

MFS-bidrag och budget

Sida har fastställt att stipendiet ska vara 27 000 kr per person. Enligt Sidas anvisningar ska stipendiet ses som ett bidrag och är inte avsett att täcka alla utgifter. Det kan alltså vara lämpligt att ha studiemedel. Stipendiet utbetalas före resan och är avsett att täcka vissa kostnader som sammanhänger med u-landsvistelsen, nämligen:

  • vaccinationer i enlighet med rekommendation från läkare eller vaccinationsbyrå.
  • flygresa enligt billigaste alternativ.
  • del av levnadsomkostnader (relaterat till kostnadsläget i u-landet) under 8-10 veckor och kostnader för eventuella lokala resor (högst 50% av statens resetraktamente för landet i fråga).
  • eventuell utrustning.
  • schablonbelopp om 1500 kr för litteratur, kartor, film mm.

Om totalbeloppet överstiger 27000 kr är vi ändå förhindrade enligt Sidas regler att betala ett högre belopp. Vi kommer i det läget att göra en bedömning huruvida det kan anses troligt att du kan genomföra projektet inom de ekonomiska ramarna.

Du är under resan försäkrad via Kammarkollegiet s.k. Student-UT Enskild försäkring.

Stipendiaten, dennes institution eller annan sponsor måste garantera täckandet av tillkommande kostnader, som ej ryms inom anslagsbeloppet. Ange vid ansökan om du har sökt andra stipendier för samma ändamål och i så fall vilka. Observera att det inte är tillåtet att acceptera mer än ett MFS-stipendium, men det är tillåtet att söka MFS-stipendium från flera håll.

Om du av någon anledning måste inställa resan återkrävs stipendiet.

Senast uppdaterad: 2023-09-29