Utlandsstudier

Utlandsstudier

Som student på Institutionen för biologisk grundutbildning finns alla förutsättningar för att åka på utbyte till många olika platser i världen. Här presenteras ett antal olika sätt att åka på utbyte. På de här sidorna hittar du bland annat vilka universitet IBG själva har utbyte med, länkar till fakultetens och universitetets centrala utbyten, samt information om Minor Field Studies.

Har du några frågor som rör utbytesstudier kan du kontakta IBGs studievägledare på e-postadressen exchange@ibg.uu.se.

Utlandsstudier

IBG:s utbytesprogram

Som student vid IBG har du goda möjligheter att förlägga delar av dina studier utomlands. IBG har ett utbytesprogram i biologi som riktar sig till alla studenter som läser vid IBG och som uppfyller behörighetskraven. Som utbytesstudent betalar du inga studieavgifter. De flesta av våra utbyten ligger inom ramen för EU:s ERASMUS-program som innebär en möjlighet att läsa vid ett annat Europeiskt lärosäte. Du som utbytesstudent erhåller dessutom ett s.k Erasmus-stipendium.

IBG:s utbytesprogram omfattar både fördjupningskurser och examensarbeten i biologi. Beroende på universitet så är det endast möjligt att läsa kurser, endast att göra examensarbeten eller valfritt. De flesta Universitet erbjuder kurser på engelska, men utbudet kan variera mellan olika universitet. Kurser på avancerad nivå ges i högre utsträckning på engelska än kurser på grundnivå. På de flesta universitet kan även kandidatstudenter på slutet av sin utbildning läsa på avancerad nivå. Examensarbeten har du alltid möjlighet at göra på engelska.

Lista över IBG:s utbytesavtal

Ansökan till IBG:s utbyten

Ansökan för kommande läsår (både höst och vårtermin) ska vara oss tillhanda senast 15 februari. Under sommaren/tidig höst utlyser vi dock restplatser för nästkommande vår. Deadline för restplatser inom hela TekNat är 15 september. (Undantag Bern, Ku Leuven, Leiden, och Wageningen som behöver sökas senast 1 september).

Följande behövs för din ansökan:

 • Academic Purpose Statement: Ska skrivas på engelska med maximalt 600 ord och motivera ditt val av land, universitet och kurser och kopplingen till dina nuvarande studier och framtida karriär.
 • Betyg från dina samtliga högskolestudier.
 • Val av Universitet för utbytet: Du kan välja upp till fyra universitet i din ansökan. Ange universiteten i prioritetsordning, eller indikera om du prioriterar universiteten lika högt.
 • Kursförslag: Krävs för varje universitet du söker till. Ofta finns bara föregående års kurser tillgängliga på partneruniversitetens hemsidor, utgå då från dessa. Slutgiltigt kursval sker först efter att du blivit antagen, och många gånger först vid ankomsten till utbytesuniversitetet.
 • Foto
 • CV

Ansökan till restplatser är öppen mellan 15 augusti - 15 september.

Till ansökningsportalen

För att söka IBG:s utbyten börjar du med att välja Application for outgoing students -Department specific exchanges TekNatLite senare under Framework väljer du Erasmus SMS för alla utbytesavtal utom för Schweiz där du istället väljer subject specific student exchange. Under fliken Department responsible for the exchange väljer du Biology Education Centre.

Till följande universitet är platserna fyllda och det finns därför inga sökbara restplatser till VT-23: Edinburgh, Granada, Lyon, ETH Zürich, Prag och Tartu.

Deadline 15 September

Till följande universitet måste ansökan inkomma senast 1 september: Bern, Leiden och Wageningen.

För frågor kontakta exchange@ibg.uu.se eller boka en tid på www.teknat.uu.se/boka (studievägledning biologi).

Under ansökningsperioden erbjuder vi även drop-in på zoom måndagar kl 12:15-13:00 (22/8, 29/8, 5/9 och 12/9): https://uu-se.zoom.us/j/68783961305

Med avseende på Covid-19
Under rådande omständigheter tar flera av våra partneruniversitet inte emot inkommande studenter. Vi beviljar inte heller utbyte om det inför din avresa finns en avrådan från UD mot inresor till det specifika landet.

BEHÖRIGHET

Behörig att söka utlandsstudier vid IBG är den som uppfyller något av följande krav:

 • Masterprogrammen i Biologi, Tillämpad bioteknik, Bioinformatik, Molekylär bioteknik som vid ansökningstillfället har fullgjort 30 hp, samt vid avresan fullgjort 60 hp.
 • Student med kandidatexamen från Uppsala universitet kan söka utbytesstudier redan år 1 på en master.
 • Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik fr.o.m. år 4 med godkända biologipoäng från de fem första terminerna
 • Kandidatprogrammet i biologi med godkända kurser om minst 60 hp inom basblocket, därav minst 45 hp biologi. Vi rekommenderar att du söker inför ditt tredje år på programmet.
 • Ämneslärarprogrammet med godkända biologikurser motsvarande basblocket i biologi.
 •  Annan student vid Uppsala universitet med motsvarande kunskaper från fristående kurs.

Masterstudenter som fullgjort sin kandidat vid Uppsala universitet äger företräde till utbytesstudier.

Generella utbytesprogram

Uppsala universitet har generella utbytesprogram med många universitet i alla världsdelar som hanteras av Avdelningen för internationalisering vid Uppsala universitet. Bland annat finns det utbytesprogram med fler europeiska universitet än de som ingår i IBG:s utbyten. Det finns även utbytesavtal med ett antal nordiska universitet inom det så kallade NORDPLUS-nätverket.

Genom överenskommelse kan du söka kurser vid universitet och högskolor inom Norden på samma villkor som landets egna studenter. CSN kan ge studiemedel för studier inom Norden. Dock berättigar inte alla nordiska högskolor till studiemedel så du bör kontrollera med CSN innan du bestämmer dig.

Du kan göra ditt examensarbete utomlands, endera inom ett utbytesprogram, eller som ett externt examensarbete inom programmet (och då alltså kunna åka till andra lärosäten än de som det finns avtal med). I bägge fallen måste du diskutera igenom med en koordinator i förväg.

Utbytesprogram inom TekNat-fakulteten

TekNat-fakulteten håller i några utbyten inom teknik/naturvetenskap inom Europa.

Mer information hittar du på TekNats hemsidor.

MFS - Minor field study

U-landsintresserade studenter vid svenska högskolor och universitet kan få ett resebidrag för att under ca två månader utföra en fältstudie i ett utvecklingsland, som sedan skall resultera i en uppsats. Arbetet ska utgöra ett projektarbete som ger högskolepoäng motsvarande ett examensarbete på 30 hp. Sidas program för Minor Field Studies (MFS) syftar till att stärka universitetens kapacitet att driva en internationellt inriktad verksamhet och till att bredda resursbasen för internationellt engagemang.

Arbetsgruppen för tropisk ekologi (ATE) vid Uppsala universitet delar ut MFS-stipendier inom området naturresurshushållning och ekologi i vidsträckt mening. Studerande vid relevanta naturvetenskapliga utbildningar vid Uppsala universitet är välkomna att söka. Det skall vara en välavgränsad och inom tidsperioden genomförbar studie. OBS Vi har inte administrativa resurser att dela ut stipendier till studenter vid andra universitet och högskolor. Kontakta Avdelningen för internationalisering för mer information.

All information, och även tidigare rapporter från MFS

Nordplus

Åtta länder i Norden och Baltikum är medlemmar är medlemmar i Nordplus. Stipendier både på kandidat och masternivå kan sökas för studier på medlemsuniversiteten (via institutionerna) två gånger per år (september och januari). Genom Nordplus kan du bland annat åka till Köpenhamn och Svalbard. Var god kontakta Avdelningen för internationalisering för information. 

På Nordplus egna hemsida hittar du mer information

Senast uppdaterad: 2022-09-01