Utbildningen – regler och praktiska tips

Studiehandböcker och kursplaner

Utbildnings-, studie- och kursplaner hittar du i UU:s utbildningskatalog. Där hittar du även kursplanerna för respektive kurs. Av kursplanen framgår nivå, ämnestillhörighet, kursens placering i programmet, betygsskala, förkunskapskrav, mål, innehåll, undervisnings- och examinationsformer, delkurser och kurslitteratur.

Varje kurs har en specifik kurskod som identifierar kursen i kursdatabasen. Biologikurserna, inklusive kurserna på campus Gotland, heter 1BGxxx eller 1MBxxx, där xxx är tre siffror. Observera att när du söker kursen ska du istället använda kursens femsiffriga anmälningskod, som varierar beroende på vilken termin kursen ges.

Dispens

Om du inte uppfyller de exakta förkunskapskraven för en viss kurs, men anser att du ändå har kunskaper som gör att du kan gå kursen, kan du ansöka om dispens. En dispensansökan ska vara skriftlig och bifogas din ansökan till antagning.se. Ingen särskild blankett behövs; du ansöker med ett vanligt brev. Dispensansökan ska innehålla personuppgifter, förteckning över vad du läst (registerutdrag från andra studieorter) och en motivering till varför du vill läsa kursen och varför du anser dig klara kursen trots att du inte exakt uppfyller förkunskaps­kraven. Har du i samråd med någon av IBG:s studievägledare upprättat en individuell studieplan ska denna bifogas din kursansökan.

Uppskov med kurs- eller programstart

Om du har kommit in på en kurs men av någon anledning inte vill ha din kursplats just då, kan du inte spara denna plats till en kommande termin. Har du väl avstått från din plats, måste du ansöka på samma sätt som tidigare om du vill gå kursen vid något senare tillfälle. Detta gäller oavsett vilket skäl du har till att avstå från kursplatsen och gäller både för programstudenter och fristående kurs-studenter.

Antagning till senare del av program

Om du redan läst kurser som motsvarar kurser på ditt program vid någon annan högskola eller som fristående kurs, kan du ansöka om att bli antagen till senare del av programmet. Se respektive utbildningsplan för information om vilka regler som gäller för det program du är intresserad av. Kontakta din studievägledare för mer information om hur du går tillväga.

Examination och betyg

Alla kurser innehåller någon form av examination. På de flesta kurserna sker det i form av en eller flera skriftliga tentamina. Förutom skriftlig tentamen krävs oftast att man ska vara godkänd på obligatoriska moment (t.ex. laborationer, seminarier, exkursioner etc.) för att bli godkänd på hela kursen. Vad som gäller framgår i stora drag av kursplanen; mer detaljerad information kan du få av den kursansvariga läraren. Flera av våra kurser innehåller fältövningar där man ibland bor borta på någon av våra fältstationer en eller flera nätter. Dessa fältkurser är obligatoriska och det krävs att du deltar under hela momentet. Undantag beviljas endast vid uppvisande av läkarintyg eller om man av särskilda familjeskäl (t.ex. ensamstående småbarnsförälder) inte kan resa bort. Kontrollera i god tid på kursens webbsida om fältkursmoment ingår och vilka tider som gäller. Ta kontakt med kursansvarig lärare om du har problem att delta.

Alla salstentor är anonyma. Det innebär att du måste anmäla dig till tentamen via Studentportalen. När du anmäler dig till tentamen i Studentportalen kommer du att få en kod som ska skrivas på tentan. Tentamensanmälningarna syns i Studentportalen för de kurser som du läser. Tentamensanmälan måste göras senast 12 dagar innan tentamen, det går inte att anmäla på plats.

Vid tentamen måste du ha med dig legitimation (vanligt id-kort alternativt pass och personbevis). Om du deltar i en tenta och väljer att lämna in ”blankt”, måste du vänta 30 minuter från tentamensstart med att lämna in. Detta för att en student som kommer upp till 30 minuter för sent till tentan ska kunna delta. Ett blankt svar räknas som en underkänd tentamen.

Resultat från tentor kan du se via Studentportalen så snart det är inrapporterat. Dagen efter inrapporteringen går ett automatiskt meddelande om resultatet till ditt studentkonto. Om kursen använder sig av tentamensinscanning skickas även den rättade tentamen.

På de allra flesta biologikurserna används betygsskalan U (underkänd), 3 (godkänd), 4 (icke utan beröm godkänd) och 5 (med beröm godkänd). På några kurser (projekt och översiktskurser) och på examensarbete förekommer en tvågradig skala (U och G). Betygssättningen är målrelaterad, så det finns ingen begränsning för hur många studenter som kan få 3, 4, 5 eller U på ett visst prov. Kriterier för att uppnå de högre betygen presenteras vid kursstart, samt ska finna tillgängliga via kurswebbsidan i Studentportalen.

Betyg på enskilda prov och på hela kurser sätts av den kursansvariga läraren. Om du är missnöjd med ett betyg ska du i första hand vända dig till läraren. I andra hand kan du vända dig till IBG:s studierektor eller prefekt som oftast är betygsbestämmande lärare på biologikurser. Om du fortfarande inte är nöjd med bedömningen av ditt betyg kan du vända dig till betygsombudsmännen och få ditt fall prövat. Du hittar kontaktuppgifter till betygsombudsmännen på: www.uu.se/student/rattigheter/betygsombudsman.

Betygsombudsmän

Om du anser att du fått fel betyg eller att examinationen inte gått rätt till ska du i första hand vända dig till din examinator. Om du inte upplever att du får gehör kan du vända dig till betygsombudsmannen. 

Dokumentation av studieresultat och registerutdrag

Resultaten på kurserna rapporteras av kursansvariga. Du kan själv skriva ut ett registerutdrag med kod genom Studentportalen. Om du vill ha något annat slags registerutdrag, kan du kontakta din studievägledare eller kursadministra­tör. Observera att du bör ange till vad du ska ha utdraget; olika typer av registerutdrag finns och för vissa syften krävs ett särskilt intyg. Registerutdrag kan även fås på Studentservice (St. Olofsgatan 10B). Om något resultat saknas eller om något är felrapporterat, ska du i första hand kontakta kursansvarig lärare.

Tillgodoräknande

Generellt gäller att kurser lästa vid ett annat svenskt universitet eller högskola inte behöver tillgodoräknas. (OBS, gäller ej kurser som ska ingå i yrkesexamen, t.ex. lärarprogrammet eller ett civilingenjörsprogram). Har du läst utomlands ska du ta kontakt med examensenheten vid Uppsala universitet för att få kurserna tillgodoräknade i din examen. För kurser som du läst vid annat universitet eller högskola i Sverige ska du kontakta IBG.

Om du har ett intyg om tillgodoräknande (t.ex. för att uppfylla särskild behörighet) ska du alltid skicka med en kopia av tillgodoräknandet (gäller både för kurser lästa i Sverige och utomlands) när du söker kurser i biologi eller övriga kurser på kandidatprogrammet.

Intyg

Olika former av intyg, t.ex. intyg till CSN och A-kassa, eller anstånd med militärtjänst, kan du få hjälp med av IBG:s studievägledare eller annan personal på IBG-kanslierna. Tänk på att säga till i god tid. Det gäller särskilt intyg till CSN med motiveringar om din studiesituation, ansökan om anstånd med militärtjänstgöring och andra intyg som är tidskrävande att ordna.

Obligatorisk närvaro

De olika undervisningsformerna är till för att du ska få möjlighet att tillgodogöra dig både teori och praktik på bästa möjliga sätt. Vi rekommenderar dig därför att delta i alla kurs­moment. Föreläsningarna är framför allt till för att ge en översikt, och att gå igenom grundläggande teori, och de kompletterar ofta kurslitteraturen. Deltagande i föreläsningarna är i princip alltid frivilligt, men närvaro är alltså starkt rekommenderad. Praktiska färdighetsövningar t.ex. laborationer, seminarier och exkursioner är i regel obligatoriska. Vad som gäller generellt framgår av kursplanen. Den detaljerade informationen får du av kursansvarig lärare.

Kontakta kursansvarig lärare om du vet i förhand att du inte kan delta i ett obligatoriskt moment. Om du på grund av sjukdom eller av annan orsak missat ett obligatoriskt moment ska du snarast ta kontakt med kurs­ledaren för diskussion om hur du ska kunna ta igen det missade momentet.

Senast uppdaterad: 2022-12-15