Färdiga rapporter 2004

1012 – Jenny Bengtson
"Sexuell selektion och hybridisering hos två arter av flugsnappare på Öland, Ficedula hypoleuca och F. Albicollis - När är fel kille rätt kille?" 
Populärvetenskaplig sammanställning

1011 – Björn Rogell
"Genetisk variation och strandpaddor" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1010 – Elisabeth Bolund
"Byteskvalitén påverkar matningshastigheten men inte ungarnas kondition hos halsbandsflugsnapparen, Ficedula albicollis
Populärvetenskaplig sammanfattning

1009 – Sofie Lücke
"Utvärdering av en ny, kvicksilverfri metod för småskalig guldutvinning i Filippinerna" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1008 – Sara Bergerk
"Hybridisering mellan Braxen och Björkna" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1007 – Camilla Jansson
"Studie av saltinducerat kinas 2 (SIK2) och dess potentiella roll i typ 2 diabetes"
Populärvetenskaplig sammanfattning

1006 – Anna K J Larsson
"Autoantikroppars bindningsstyrka vid glutenintolerans" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1005 – Lisa Chytraeus
"Utveckling av metod för undersökning av antibiotikaresistens hos klamydiabakterier" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1004 – Emma Svensson
"Var alla kor svarta på medeltiden?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1003 – Jonas Gabrielson
"Replikaser hos små RNA-fager" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1002 – Karl Norqvist
"Undersökning av uppkomsten av experimentella gliom" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1001 – Niklas B Sjöberg
"Blankålsmärkning - till hjälp för att förstå blankålens migration i Östersjön" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1000 – Sofia Orre
"Hur påverkar olika rumsliga fördelningar av växtresurser förekomsten av parasitoiden Dolichogenidea tasmanica (Cameron) (Hymenopteran: Brachionidea)? - En cellular automata modell" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

999 – Mathilda Åkerlind
"Förekomst av Järpe (Bonasa bonasia) i skogsfragment av olika storlek och isoleringsgrad" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

998 – Kent Kainulainen
"Fylogenin hos Buddlejeae utifrån den nukleära genen RPB2-d, ITS regionen samt kloroplastgenerna nhdF och trnL." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

997 – Ky Cuong Tang
"Impedansspektroskopi" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

996 – Mattias Vass
"Pollination biology, landscape fragmentation and seed output of the bird-pollinated plant Aloe maculata" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

995 – Erica Almström
"Jämförande korshybridiseringar mellan olika arter ur familjen Sulfolobales" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

994 – Jenny Vogel
"Collared flycatchers do better when reared by pied flycatchers: Nestlings swapped between nests of two species" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

993 – Andreas Bergström
"En studie på små däggdjur i Kalahariöknen" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

992 – Daniel Bengtsson
"Effekter av enterovirusexponering på humana monocyter. Påverkan på akut och kronisk inflammation" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

991 – Anna Lönnqvist
"Immunförsvarets betydelse för förloppet av infektion med Borrelia burgdorferi"
Popularvetenskaplig sammanfattning

990 – Carl-Johan Simola
"Undersökning av funktionen hos två unika växtgener" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

989 – Sultan Golbob
"Utveckling av diagnostisk metod för Legionella arter baserat på Macrophage Infectivity Potentiator Protein Genen mip" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

988 – Ljiljana Obrenovic
"Injicering av tryptophan resulterar i serotonin frigivning i hjärnan" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

987 – Jonas Krantz
"Genuttryck i backtrav, Arabidopsis thaliana
Populärvetenskaplig sammanfattning

986 – David Canal Pina
"The effects of copulation duration in the bruchid beetle Callosobruchus maculatus" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

985 – Therese Olsson
"Alternativa behandlingsmetoder till antibiotika" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

984 – Kalle Haikonen
"Fisketrålnings effekter på bentisk makrofauna" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

983 – Nina Söderström
"Lunglav (Lobaria pulmonaria) - status och ståndortspreferens i relation till landskapsstruktur och hävd" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

982 – Hanna-Linn Wargelius
"Varianser i serotoningener hos självmordspatienter" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

981 – Magnus Jäderblad
"Ett förslag på taxonomi för Bradypterus mandelli (Brooks, 1875) komplexet baserat på analys av sång och mitokondrie DNA" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

980 – Hugo de Boer
"Synonymy and Homonymy of Medicinal Plants in the Uppsala Monitoring Centre?s Adverse Drug Reaction database" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

979 – Emma Wallrup
"Björkens inverkan på mångfalden av kärlväxter och trädföryngring i blandskog" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

978 – Clément Chenost
"Vädrets påverkan på mellanårsvariation hos växter på Ölands alvar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

977 – Anneleen Kool
"Fylogeni och biogeografi hos Withania (Solanaceae) och medicinalväxten W. somniferas ursprung" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

976 – Mattias Carlsson
"Egenskaper hos ett enzym som klipper sönder DNA" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

975 – Ann-Sophie Mikkonen
"Vad har det ribosomala proteinet S19 för funktion i sjukdomen Diamond-Blackfans anemi?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

974 – Jorge Lopez Ramos
"The relationship between P, RNA:DNA and growth rate. A test of the ?Growth rate hypothesis?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

973 – Marcus Törnqvist
"En småskalig inventering av 11 trädarter i en tropisk torrskog i Nicaragua" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

972 – Lina Guerra
"Characterization of the Internalization Pathway of Cytolethal Distending Toxin in Mammalian Cells" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

971 – Elke Mangelsen
"Analysis of the Arabidopsis thaliana adk1 mutant's cytokinin syndrome" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

970 – Elin Segetorp
"Genetisk betingning att utveckla antikroppar mot FVIII hos patienter med Hemofilia A" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

969 – Annette Östrand
"Produktion av vaccin mot allergier och undersökning av en metod för att mäta IgE i serum från cynomolgusapa (Macaca fascicularis)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

968 – Marie Karlsson
"Varför är människor inte schimpanser?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

967 – Linda Edman
"Chemokiners roll i det centrala nervsystemet" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

966 – Ylva Andell
"Kvantitativ analys av flera genetiska variationer i samma reaktion" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

964 – Kristen Schmidt
"What’s in the sediment?….Where does it come from?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

963 – Per Wahlberg
"Kartläggning av gener som styr tillväxt och fettansättning hos höns" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

962 – Anna Nyström
"Identifiering av hjärnregioner ansvarande för stressrespons med hjälp av c-fos som markör" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

961 – Annika Martinsson
"Effekter av vandringshinder på öringpopulationer - en studie av Vretaån" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

960 – Erica Torninger
"Lokal anpassning och populationsdifferentiering hos backtrav, Arabidopsis thaliana
Populärvetenskaplig sammanfattning

959 – Céline Colson
"Plasticity in digestion capacity of Perch (Perca fluviatilis)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

958 – Åsa Kilström
"Järvpopulationen i skogslandet" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

957 – Markus Forslund
"Import av bakterier styr bakteriesamhället i sjöar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

956 – Nichlas Dahlén
"Morfologiska skillnader och parasitangrepp på Storspigg (Gasterosteus aculeatus)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

955 – Jon Loftsson
"Död ved i skog och vatten - skogsbrukets påverkan på mängden död ved i skogslandskapet" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

954 – Asma Elshebani
"Is there a receptor for Coxsackie- and Adenovirus on insulin-producing cells?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

953 – Patricia Respuela
"Progresses towards understanding the biology of the human parasite responsible of Chagas’ disease" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

952 – Magdalena Löfgren
"Underlag till förvaltningsplan för lodjur och varg i Västmanlands län" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

951 – Maria Jönson
"Detektion av eotaxin hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

950 – Kristina Jonas
"Utveckling av nya proteiner i provrör" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

949 – Cecilia Boström
"En tävlingsstudie mellan olika stammar av Salmonella typhimurium" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

948 – Alix Boulouis
"Analysis of the molecular evolution of the zoonotic agent Bartonella henselae by sequencing nine genes" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

947 – Sylvain Lodeho
"Peroxisomal proteomics, a new multi-variable tool to detect peroxisomal proliferation as a biomarker to monitor the marine pollution" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

946 – Sofia Persson
"Framtidens botemedel mot cancer? Adoptiv T cells överföring, ett sätt att hjälpa kroppens eget immunförsvar att ta hand om cancer" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

945 – Jonas Thorpman
"Detektering av abstinensreglerade protein i hypofysen" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

944 – Mikael Persson
"Lokal anpassning till försurning hos åkergroda, Rana arvalis - ett fältförsök" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

943 – Helena Åkerberg
"Kartläggning av bindningsstrukturen hos den humana NPY Y1 receptorn" 
Populärvetenskaplig sammanfattning