Färdiga rapporter 2003

942 – Åsa Skogsberg
"ICSBP - ett protein som deltar i kampen mot leukemi?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

941 – Mattias Sterner
"Vad kännetecknar de miljöer som de gotländska groddjuren är beroende av" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

940 – Marcus Nystrand
"Hänglås och gener" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

939 – Peter Janson
"Metylering av interferon gamma promotorn och STAT-4 uttryck under TH1-svar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

938 – Robert Cortelius
"Utveckling av en modell och en studie av immunologin i inflammatorisk tarmsjukdom" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

937 – Emmy Blomster
"Är växtplankton i näringsfattiga klarvattenssjöar kontrollerade av bottenalger?"
Populärvetenskaplig sammanfattning

936 – Thomas Källman
"Populationsstruktur och genetisk variation hos Polartorsk" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

935 – Emma Rova
"En studie avseende rehabilitering av jordbruksmark till viltområde med långörad räv som indikatorart" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

934 – Camilla Magnusson
"Kyrksjön - dess tillstånd och framtid" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

933 – Johanna Sandgren
"Genaktiviteten i hjärnan är olika hos kvinnor och män" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

932 – Martina Jones
"Vilka isoformer av enzymet Adenylcyklas uttrycks under mognaden av bruna fettceller?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

931 – Niklas Edenwall
"Intag genom föda av det bromerade flamskyddsmedlet tetrabrombisfenol A når hjärnan hos musungar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

930 – Niclas Johansson
"Intag av flamskyddsmedel under nyföddhetsperioden orsakar beteende-, minnes- och inlärningsstörningar hos vuxna möss" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

929 – Lisa Elmén
"Bakterievirus - en nygammal metod för att bota infektioner" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

928 – Linnéa Asp
"Influensa och schizofreni, finns det en koppling?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

927 – Jonas Renström
"Gentekniken ser DIG! Vart du än går." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

926 – Erik Gustafsson
"Proteintillverkning från en cirkulär mall" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

925 – Alexander Danis
"Orexin och kalciumsignallering" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

924 – Pelle Wistrand
"En studie av kopplingen mellan DNA-transport och polär tillväxt hos streptomyceter" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

923 – Per Jonsson
"Fenotypisk plasticitet hos abborre och mört - ett predatorinducerat försvar?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

922 – Niklas Nordberg
"Proteinet DivIVA i bakterien Streptomyces - vad är dess funktion?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

921 – Andrea Lahi
"Små RNA sekvenser kan användas för att studera typ 2 diabetes" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

920 – Julia Thisner
"Ny metod för identifiering av sköldkörtelcancer" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

919 – Denny Bergerholm
"Molekylära mekanismer vid skador i centrala nervsystemet. En experimentell studie av värmestress i hjärnan och kliniska fall av ryggmärgsskador" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

918 – Harriet Nilsson
"Två motsägande teorier om hur infektioner i lungorna uppstår vid cystisk fibros" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

917 – Jens Åström
"Insektssamhällen i södra Kalahari, Botswana - mängd och diversitet relaterat till markanvändning" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

916 – Helena Malmestrand
"Kemiska och biologiska effekter vid sodabehandling av sura ytvatten i Dalarna" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

915 – Sara Ekmark
"Apoptosis efter traumatisk hjärnskada" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

914 – Dave Karlsson
"Exoskeletal morfologi hos Opius dissitus Muesebeck (Hymenoptera: Braconidae)
Populärvetenskaplig sammanfattning

913 – Cecilia Johansson
"Kan ett litet protein verkligen påverka nervcellers utskottsväxt?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

912 – Anders Dagälv
"Adeno-associerat virus typ 2 - en bra vektor för transfektion av beta-celler?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

911 – Johan Andreasson
"En jämförelse av dykinventering och båtelfiske med fångst-återfångstmetodik för beståndsuppskattning av harr (Thymallus thymallus) i Ljusnan" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

910 – Charlotte Jandér
"Fikussteklars beteende ger ledtrådar till hur relationen med fikusträden bibehålls" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

909 – Robert Iosif
"Påverkas nervsjukdomen amyotrofisk lateral scleros (ALS) om man hämmar fosforylering av cellskelettproteiner?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

908 – Eva-Stina Edholm
"Antikropparnas evolution - fokus på isolering av den lätta kedjan hos fisk och reptil" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

907 – Emma Lundgren
"Metodutveckling för studier av Autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1 (APS-1)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

906 – Elisabeth Sundström
"Schizofrenins genetiska gåta" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

905 – Daniel Snitting
"Fossil dating of recent phylogenies using Bayesian inference" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

904 – Carl Johan Randolph Englund
"Undersökning av ögats linsproteiner i den blinda mullvadsråttan; Spalax carmeli
Populärvetenskaplig sammanfattning

903 – Henrik Johansson
"Ny metod för analys av immunförsvaret" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

902 – Therese Rosenling
"Vilken är fetmagenen?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

901 – Sheller Zabihi
"Stödjeceller i hjärnan skiljer sig från varandra i gråa och vita regioner" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

900 – Björn Brindefalk
"Arkéer, annorlunda småkryp" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

899 – Christin Hansson
"Sjukdomsgenanalys för ärftlig Ménières sjukdom och Kostmanns syndrom" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

898 – Fredrik Olsson
"Omprogrammering av givarceller för kloning av nötboskap" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

897 – Johan Hedberg
"Tumörorsakande gener upptäckta!?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

896 – Heidi Törmänen
"Vägen till botemedel mot hjärntumörtypen glioblastoma multiforme?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

895 – Hanna Styrman
"DNA analyser, ett hjälpmedel vid brottsbekämpning" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

894 – Elisabeth Lindbäck
"Identifiering av proteiner som interagerar med proteinet DivIVA i bakterien Streptomyces coelicolor
Populärvetenskaplig sammanfattning

893 – Andreas Wallberg
"Flytt av kammaneterna reder ut trasslet kring djurens tidiga utveckling" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

892 – Karina Wagner
"The ribosomal protein L7 / L12" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

891 – Russ E Carpenter
"Effects of social experience on neuroendocrine stress responses in juvenile rainbow trout Oncorhynchus mykiss
Populärvetenskaplig sammanfattning

890 – Christoph Metzendorf
"A model in a bottle: Study of the interaction between Drosophila mbn-2 cells and Enteropathogenetic Escherichia coli 2348/69" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

889 – Annelie Björnberg
"Imatinib-nytt hopp för leukemipatienter?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

888 – Lauren McCluskey
"Mysterious Merlin and the Holy Grail" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

887 – Stefan Grip
"Att göra en konstgjord spindeltråd - första steget" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

886 – Lena Skoglund
"Vad är den genetiska orsaken till Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens?"
Populärvetenskaplig sammanfattning

885 – Peter Hammarbäck
"Vegetationsförändringar på Uppsala Kungsäng" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

884 – Kerstin Söderberg
"Jämförelse mellan fjäll och otoliter vid åldersanalys av sik, Coregonus sp." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

883 – Niclas Backström
"Styrkan av hanligt driven evolution varierar mellan gener" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

882 – Gunilla Andersson
"Könskromosomer ger ledtrådar till artbildning hos flugsnappare (Ficedula)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

881 – Anish Chari
"Methyl CpG binding protein 2 binding sites on chromosome 22 in hepatocellular carcinoma B cells" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

880 – Karin Ekefjärd
"Virus av tredje graden" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

879 – Christina Sundquist
"Är det RNA:t eller proteinet från Smad7-genen som reducerar TGF-beta-signaleringen?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

878 – Helene Wahlstedt
"Streptomyces coelicolor, en jordnära bakterie med komplex livscykel" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

877 – Henrik Mascher
"Hfq - ett litet bakteriellt protein med stor verksamhet" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

876 – Jenny Göransson
"En rullande kopieringsapparat" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

875 – Stina Samuelsson
"Mus81 - en DNA-uppknytare i jäst" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

874 – Keira Melican
"Using lambda red to inactivate acrR in Escherichia coli
Populärvetenskaplig sammanfattning

873 – Elisa Dultz
"Ligand binding to a cellulose-degrading enzyme" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

872 – Karin Strijbis
"Intracellular lifestyle from two points of view: The Bartonella henselae pil region and Buchnera aphidicola mur genes" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

871 – Kirsten Renkema
"Risk factor for cervical cancer" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

870 – Rosita Bergström
"Kan vi förhindra cancer genom att reglera cellens egna signaler?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

869 – Sofia Magnusson
"Basofilen, en svårflirtad cell" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

868 – Lotta Borg
"Habitatval av häckande brushanar (Philomachus pugnax)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

867 – Karin Berggren
"MHC variation hos igelkottar. Selektion eller drift - vad har varit viktigast?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

866 – Francois Vanhoutte
"In the immune system of a reptile, the ruin lizard" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

865 – Görel Sundström
"Evolution av könskromosomer" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

864 – Sara Torstensson
"Studies of amyloid formation in a cell cluster model using PIB as a tracer" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

863 – Erik Karlström
"Analys av gener hos möss med Artrit" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

862 – Marianne Utter
"Vad kan en mikrosatellit på Y kromosomen berätta om näbbmusens invandringshistoria?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

861 – Tommy Vestersund
"Aspen Upplands landskapsfisk är hotad, men problemet går att lösa" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

860 – Bastien Boussau
"Study of the evolution of the alpha-proteobacteria using a gene-content approach" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

859 – Jon Olof Emanuel Lundmark
"Utbytta byggstenar ger bygget en förändrad funktion" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

858 – Peik Brundin
"Filamentgardinen hos fågelpollinerade och insektspollinerade växter, deras pollinationsbiologi och morfologi." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

857 – Aimilia Papageorgiou
"Binding of a regulatory protein to DNA in developing mouse embryos" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

856 – Tove Malmros
"Akrylmid i pommes frites och pommes strips" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

855 – Tanja Viio
"Påverkar markanvändning diversiteten av däggdjur i savannområden?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

854 – Adam Strömstedt
"Vaccinera mot cancer-en ny lovande behandlingsmetod" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

853 – Anna Liliekvist
"Insekticid resistans in Culex pipiens myggor" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

852 – Lena Enlund
"Akrylamid - dess toxicitet och bildning i klyftpotatis" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

851 – Miriam Vogt
"Stress coping strategies in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

850 – Stefan Eriksson
"Identifiering av ett replikationsorigin i den hypertermofila arkéen Sulfolobus acidocaldarius
Populärvetenskaplig sammanfattning

849 – Ingunn Tryggvadotter
"Förändrad vegetationsutbredning i havsvikar runt Gotland – påverkar troligen gädda och abborre" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

848 – Peter Thaler
"Introducing specific mutations into a bacterial chromosome" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

847 – Dagmar Jonsson
"Korallrev och sedimentation - en studie av reven runt Langkawi, Malaysia" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

846 – Neil Syme
"Studying peroxisomal proteins to investigate the effects of peroxisomal proliferating pollutants in the marine environment" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

845 – Linda Albinsson
"En analys av variationen hos tall (Pinus sylvestris L.) och en jämförelse med fossil DNA information" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

844 – Johanna Steen
"Framsteg i jakten efter ett botemedel mot tuberkulos" 
Populärvetenskaplig sammanfattning