Färdiga rapporter 2002

843 – Mårten Lindén
"Utveckling av en metod för att undersöka genen monoaminoxidas As koppling till olika hundrasers beteende" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

842 – Jenny Reimer
"Vad gömmer basofiler i sina granula?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

841 – Karolina Larsson
"Tidig embryonalutveckling hos Nemertoderma westbladi - en liten marin mask från Gullmarsfjorden" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

840 – Tanja Slotte
"Lomme - vanlig växt med gåtfullt förflutet. Artbildning och evolution av den tetraploida arten lomme, Capsella bursa-pastoris (Brassicaceae)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

839 – Nina Björk
"Akrylamids påverkan på hjärnan hos vuxna, vid exponering under utvecklingsstadiet" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

838 – Mårten Hjernquist
"Åldersrelaterade reproduktionsskillnader hos halsbandsflugsnapparhonor" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

837 – Charlotte Johansson
"‘Gen-väg’ till brottsbekämpning" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

836 – Anna Mattsson
"Förekomst av östrogenreceptorer i hjärnan under embryonalutvecklingen hos vaktel" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

835 – Sheller Zabihi
"Variationer i en av glutamattransportörerna i hjärnan kan leda till epilepsi" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

834 – Johanna Johansson
"Allelopati, ett slags kemisk krigföring, mellan kransalger och undervattensväxter" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

832 – Julia Renström
"Brottsbekämpning på DNA-nivå. DNA-teknik ska hjälpa polisen vid brottsfallsutredning" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

831 – Cornelia Lange
"Simple repeats in DNA sequences may regulate gene expression" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

830 – Anna-Karin Iversen
"Genetiken bakom SLE: ännu en pusselbit på plats?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

829 – Danishta Dumur
"A review of methods used to measure biomass and production of pelagic microbiota in freshwaters and a study of the polyplankton community in Lake Eckarfjärden" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

828 – Hanna Wootz
"Reglering av mastcellers överlevnad" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

827 – Eva Pettersson
"Skabb - en vanlig och svårstoppad sjukdom mitt ibland oss" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

826 – Christoph Edner
"Activity and expression of two Arabidopsis drought-induced genes" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

825 – Marie Holmquist
"Reglering av A1 - en överlevnadsgen i mastceller som aktiveras vid allergiska reaktioner" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

824 – Sarah White
"Padlock probes: a tool for detecting genetic variation" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

823 – Johan Olerud
"Akut Intermittent Porfyri en ovanlig men smärtsam sjukdom" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

822 – Dieter Fuchs
"Antibody receptors and rheumatoid arthritis" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

821 – Veronica Blomgren
"Honors erfarenhet av nya egenskaper hos hannar påverkar partnervalet hos Halsbandsflugsnappare (Ficedula albicollis)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

820 – Sofia Danielsson
"Brandens påverkan på markvegetationen - En studie av en skogsfastighet i Småland" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

819 – Henrik Gustafsson
"Uppskattning av lekstorlek hos dubbelbeckasin (Gallinago media)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

818 – Tommy Gustafsson
"Organiskt material och syrgasförhållanden i Fyris Östra Källor" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

817 – Anna-Karin Roos
"Turismens påverkan på gepard i Masai Mara Game Reserve, Kenya" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

816 – Nina Svedin
"Densitetberäkningar och habitat preferenser hos fem mindre däggdjur i Witwater Reservatet i Sossusvlei, Namibia" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

815 – Per Toräng
"Herbivori, torka och trikomproduktion hos Arabidopsis lyrata
Populärvetenskaplig sammanfattning

814 – Kristine Marteliusson
"Behandling av stafylokockinfektioner som uppkommer i samband med inopererade främmande material i kroppen" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

813 – Karin Andersson
"En studie av korallrevsfiskar längs en störningsgradient i Langkawi, Malaysia" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

812 – Louise Durling
"Kromosomskador i röda blodkroppar - dygnsvariation och påverkan av ett ökat intag av folsyra" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

811 – Martin Wetterstedt
"Bläckfiskar på Zanzibar - a cephalopod inventory around Zanzibar and the effects of light pollution on spawning Sepia pharaonis
Populärvetenskaplig sammanfattning

810 – Robert Gunnarsson
"Biacore-assay för studier av det integrala membranproteinet epidermal growth factor receptor" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

809 – Mehdi Motallebipour
"Kväveoxid, en ulv i fårakläder?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

808 – Ellenor Olsson
"Förmodade proteaser i Cyanobakterier" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

807 – Mattias Forshage
"KUNSKAPSLÄGET OM DYNGBAGGARNAS FYLOGENI - en genomgång av fylogenetiska hypoteser och möjligheter angående Aphodiinae (Coleoptera; Scarabaeidae)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

806 – Edith Schallmeiner
"The role of oxygen in tumours" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

805 – Johanna Rönn
"Hur påverkas den utrotningshotade geparden av turism? - Minor field studie i Masai Mara, Kenya" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

804 – Katharina Guth
"Cellulases as tools for the study of wood and fibre ultrastructure" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

803 – Peter Perskull
"Herpes simplex proteinet ICP27:s roll i export av mRNA från cellkärnan" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

802 – Kristina Jonas
"Genes can be switched on and off by the protein CTCF" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

801 – Lisa Fors
"Överlevnad hos trädfrön längs en fragmenteringsgradient av miomboskog i Tanzania" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

800 – Anders Hansson
"Utveckling av verktyg för studier av AIRE ‘knock out’ möss" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

799 – Katarina Karlsson
"Hävdhistorik och biologisk mångfald i odlingslandskapet" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

798 – Geraldine de Montpellier d'Annevoie
"Grazing impact on periphyton" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

797 – Ulf Westerlund
"Växtplanktons respons på minskad tillgänglighet av fosfor i Östhammarsfjärden" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

796 – Emanuel Nandorf
"Hög nitrathalt i Vättern - Orsak och konsekvenser" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

795 – Lorenzo Mian
"The in ovo electroporation technique as a tool to study the in vivo transcriptional regulation of the platelet-derived growth factor alpha-receptor gene" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

794 – Anna Poncet
"Varifrån kommer klarinetterna? en presentation av 'Useful plants in Ethiopia and Eritrea'" 

793 – Jesper Hansson
"Kolonisation av Sphagnum på landhöjnings öar i Stockholms skärgård" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

792 – Miriam Entesarian
"Lokalisering av anlaget för bildandet av tår- och spottkörtlar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

791 – Rita Nohra
"Identifiering av gener där mutationer kan vara förknippade med övervikt" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

790 – Ida Solum
"Genetiska variationer kan påverka läkemedelsbehandlingen av patienter som genomgått organtransplantation" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

789 – Hanna Lundqvist
"Det mitogenaktiverade proteinkinaset Erk och traumatisk hjärnskada" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

788 – Daniel Oppenheimer
"Sökande efter läkemedel mot födorelaterade sjukdomar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

787 – Linda Söderberg
"Genetic diversity analysis of adders (Vipera berus) in Fennoscandia using RAPD markers" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

786 – Mikael Brandström
"Mer än bara gener i arvsmassan" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

785 – Sara Cristofoli
"Grouse species as a conservation tool . effects of habitat dynamics on distribution and abundance of the black grouse (Tetrao tetrix)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

784 – Petra Langerak
"The role of ErbB receptors and their ligands in duct formation in breast tumour cells" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

783 – Emmeli Stenberg
"Undersökning av en kromosomalavvikelse hos en utvecklingsstörd och autistisk kvina" 
 

782 – Tobias Backström
"Tryptophaninjektion i regnbåge via dorsalaorta och dess effekter" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

781 – Eddie von Wachenfeldt
"Omvandling av organiskt kväve genom bakteriell mineralisation i Vättern-en experimentell studie" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

780 – Magnus Larsson
"Pollination efficiency by specialist vs. generalist pollinators in the gynodioecious plant Knautia arvensis (Dipsacaceae) [Pollinationseffektivitet hos generalister och specialister på åkervädd]" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

779 – Mattias Lif
"Spridning, rekrytering och överlevnad hos den fragmenterade populationen av brushane, Philomachus pugnax, på Gotland" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

778 – Tomas Larsson
"Molekylär evolution av neuropeptid Y-receptorer hos regnbåge (Oncorhynchus mykiss)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning