Färdiga rapporter 2000

714 – Pontus Juréen
"Nya metoder för att upptäcka resistenta tuberkulosbakterier" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

713 – Maryam Johansson
"Isolering och bestämmning av DNA-sekvensen hos delar av den musgen som kodar för alfa-11-integrin" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

712 – Björn Owe-Larsson
"De sorediösa arterna i lavsläktet Miriquidica
Populärvetenskaplig sammanfattning

711 – Jenny Gustafsson
"Mts1-proteinets roll i omogna nervcellers vandring till luktbulben hos möss och råttor" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

710 – Björn Wihlén
"Utvärdering av ett nytt system för reglering av gener" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

709 – Karin Troell
"Haemonchus hos får och get - en och samma art?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

708 – Jenny von Salomé
"Hur påverkar generna vår personlighet?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

707 – Märtha Wallgren
"Däggdjurssamhällen i södra Kalahari - utbredning och artsammansättning" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

706 – Kristopher Jones
"Display behavior of the great snipe (Gallinago media): correlation to mating success, female visitation and potentially influential factors" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

705 – Linda Marcusson
"LlpE:s funktion vid antibiotikaresistens hos Burkholderia cepacia
Populärvetenskaplig sammanfattning

704 – Imke Schlömp
"Rening och undersökning av ett protein som kontrollerar sporulering i Streptomyces coelicolor
Populärvetenskaplig sammanfattning

701 – Åsa Sundberg
"Tillstånd och förändringar i Forsåns sjösystem 1914-1994" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

700 – Anna Lönn
"Att hitta genen som gör att myelinet försvinner" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

699 – Andreas Edberg
"Utvärdering av metoder för påvisning av bakterier som överlistar penicillin" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

698 – Oscar Säwström
"Dynamik inom växtsamhällen - vegetationsförändringar i Andersby Ängsbackar mellan 1969 och 1999" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

697 – Cecilia Erlandsson
"Anoplodium phuketensis. En ny umagillid från Thailand och den första fylogenetiska analysesn av Genus Anoplodium
Populärvetenskaplig sammanfattning

696 – Stephanie Tillman
"Phosphorous fractionation: the coupling to availability and eutrophication" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

695 – Eva Hedmark
"DNA-analys av spillning - en alternativmetod för uppskattning av järvbestånd" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

694 – Karin Lyberg
"Fenylefrins effekt på mjältens funktion som blodreservoar hos axishjort (Cervus axis)." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

693 – Erika Halvarsson
"Beskrivning av avrinningsområde, sjöekosystem och antropogen påverkan" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

692 – Christofer Lindgren
"Molekylär utveckling i genen DMRT1 hos fåglar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

691 – Fredrik Söderman
"Kan åkergrodan anpassa sig till försurningen?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

690 – Jonas Persson
"Födokvaliténs betydelse för RNA:DNA kvot och tillväxt för Daphnia galeatea." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

689 – Charlotta Westin
"HIV:s infektivitet beror på kolhydraterna på virusets yta" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

688 – Åsa Karlsson
"Antibiotikaresistenta bakterier vann tävling i urin" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

687 – Tobias Norström
"Kromosomstruktur och konkurrenskraft hos Salmonella typhimurium
Populärvetenskaplig sammanfattning

686 – Pernilla Roswall
"Östrogenmetabolit, ett framtida botemedel för sköldkörtelcancer?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

685 – Celia Fischer
"Developmental neurotoxicity of two non-persistent pesticides. Neonatal exposure to a single low dose of bioallethrin and the interaction effect between bioallethrin and paraquat." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

684 – Sara Olofsson
"Antibiotikaresistens hos Chlamydia trachomatis och optimering av den metod som testar antibiotikakänslighet" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

683 – Cecilia Berglund
"Genetiska och fysiologiska karaktärer hos olika stammar av Penicillium verrucosum
Populärvetenskaplig sammanfattning

682 – Johan Öhnstedt
"En jämförelse av Trk-receptoruttrycket hos ryggradsdjur" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

681 – Jonas Eriksson
"Microtecin och 1,5-anhydro-D-fruktos i makroalger från Östersjön och Skagerrak" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

680 – Malin Hansén
"Vägars påverkan på växtsamhällen: Spridningen av introducerade växtarter i Banff National Park, Kanada" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

679 – Ana Camargo Valencia
"Social and anti-predator behaviour in wild and domesticated brown trout (Salmo trutta L.)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

678 – Erik Torneheim
"Identifiering av bassekvensen hos DNA i en hormongen hos två könsbytande fiskar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

677 – Camilla Lundberg
"Hjärntumörer som drabbar barn" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

676 – Helena Wensman
"Två proteiner inblandade i tumörbildning" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

675 – Anders Lindström
"Rättsentomologi - tio svenska fallstudier" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

674 – Maria Dahl
"Kampen om barken. Miljökrav och hotbild för de rödlistade lavarna gul dropplav (Cliostomum corrugatum) och ekspik (Calicium quercinum)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

673 – Einar Johansson
"Makronärings- och spårämnesbegränsningar av fytoplanktons tillväxt och artsammansättning i Mälaren" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

672 – Pär Jacobsson
"Gräshoppsångarhanen sjunger 'vackrare' ju fler honor som finns i närheten" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

671 – Nina Öhrn
"Intraspecifik variation på ATP5A1Z och W hos tre fågelarter" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

668 – Paula Sjödin
"Hur fungerar läkemedel mot depression?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

665 – Sandra Lindahl
"Effekten av en minskad kvävebelastning på primär- och bakterieproduktionen i kustnära sjöar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

664 – Mathias Norrman
"Tredimensionell jämförelse av proteiners bindningsspecifitet" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

663 – Maria Lysén
"På jakt efter "schizofrenigener" i en av världens största släkter" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

662 – Johan Fogelqvist
"Altruism, aggressivitet och reproduktiv struktur hos pappersgetingar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

661 – Linda Engström
"Hur påverkas orangutanger och deras regnskogshabitat av selektiv skogsavverkning?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

660 – Magnus Svensson
"Riskanalys av rodspov på Gotland" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

659 – Lina Jacobsson
"Bakterien E. coli förökar sig genom delning. Vad händer om man mixtrar med delningen?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

658 – Louise Jannert
"Karakterisering av dammar genom jämförelse av sammansättningen av akvatiska insektslarver" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

655 – Ester Pierrou
"Slumpmässig sekvensering av Brucella abortus' genom ger ledtrådar till en parasits hemliga liv" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

654 – Anna-Maja Nyström
"Karakterisering av ett protein hos Trypanosoma cruzi som kan vara inblandat i reglering av genuttryck" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

653 – Rose-Marie Lindgren
"Mångsidiga cancerceller" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

652 – Anna Lindkvist
"Telomeras ger celler evigt liv" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

651 – Mimmi Kjellin
"En ny metod för att påvisa ett vanligt förekommande virus" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

650 – Michelle Wilkinson
"En ny syn på fåglarnas systematik" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

643 – Helene Kling
"Utveckling av en ny detektionsmetod för Bartonella henselae." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

642 – Mats Petterson
"Reglering av replikation i E. coli från en teoretisk synvinkel" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

641 – Kerstin Eriksson
"Isolering och karakterisering av blodkärlsväggens celler från livmoderslemhinnan" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

640 – Daniel Haid
"Rening av ett protein som är viktigt vid proteinsyntesen" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

639 – Charlotta Bergman
"Att göra biologin lite mer (själv)lysande!" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

638 – Hanna Andreasson
"Utveckling av rättsgenetiska analysmetoder" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

637 – Karl Sköld
"Proteomik. Sökande efter proteiner inblandade i Parkinsons sjukdom" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

636 – Maria Andersson
"Etablering av långtidskulturer - ett nytt cellodlingssystem" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

632 – Charlotte Stenh
"Utveckling av cellbiologiska metoder för att påvisa amyloid-beta peptiden vid karakterisering av Alzheimer mutationer" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

631 – Anna-Maria Divne
"Förändringar i mitokondriella gener och deras betydelse för plötslig spädbarnsdöd" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

629 – Eva-Karin Johnsson
"Åldersdiabetes - forskning kring insulins signaleringsvägar ger möjlighet till nya behandlingsmetoder" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

612 – Therese Lundin
"Framställning av angiostatin - en kropssegen hämmare av nybildning av blodkärl" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

611 – Johan Helgesson
"Norharman, ett ämne i maten som kan orsaka Parkinsons sjukdom?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning