Naturvetarprogrammet

Naturvetarprogrammet biologi/molekylärbiologi startade för sista gången i januari 2007.

Från och med höstterminen samma år delas utbildningen upp i ett kandidatprogram och ett masterprogram.

Biologi är ett brett område som omfattar allt från ekologi och miljövård till molekylärbiologi och genetik. Biologiutbildningen vid Uppsala universitet sker i nära anslutning till aktuell forskning. Tack vare stor valfrihet och ett av landets största kursutbud inom biologi och molekylärbiologi väljer du själv vilken inriktning du vill ha som biolog.

Stor valfrihet och djupa ämneskunskaper

Biologi är ett mycket brett fält och biologer kan arbeta med allt ifrån läkemedelsutveckling till global miljövård. Naturvetarprogrammet 160 p är en flexibel utbildning där du själv avgör vilken inriktning du vill ha. Du har möjlighet att tränga djupt in i ett favoritämne, eller skaffa dig en bred profil, kanske kombinerat med andra ämnesområden. Inget annat program ger dig så djupa ämneskunskaper inom biologi/molekylärbiologi. Den stora valfriheten gör samtidigt att du kan skräddarsy din utbildning efter dina egna intressen och marknadens behov.

Under 2005 utvärderades alla landets biologiutbildningar av Högskoleverket. I rapporten från Högskoleverket som kom i mars 2006 fick Uppsala universitet mycket gott betyg, i många avseenden utmärkt betyg. Utbildningen håller en mycket hög kvalitet och har jämförelsevis stort antal undervisningstimmar per student och vecka. Det stora kursutbudet, forskningsanknytningen och kommunikationsträningen lyfts också fram som mycket starka sidor som ger hög kvalitet hos biologiutbildningarna vid Uppsala universitet. (Hela rapporten hittar du i vårt Arkiv, se länk till vänster).

Gedigna ämneskunskaper i dynamisk forskningsmiljö

Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning, där dina lärare också är aktiva forskare. Det ger en hög kvalitet på undervisningen och du tränas redan från början i ett vetenskapligt tänkande, samtidigt som du får ta del av de senaste rönen och dina lärares expertkunskaper.

De flesta av kurserna på programmet omfattar 10 p, d.v.s. 10 veckors heltidsstudier. Du läser oftast bara en kurs åt gången (till skillnad från t.ex. civilingenjörer som ofta läser 3-4 kurser samtidigt). Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier, inlämningsuppgifter, m.m. Praktiskt inriktade moment som laborationer, exkursioner, datorövningar och fältövningar är också viktiga inslag i utbildningen. Fältkurserna är oftast förlagda till våra egna forskningsstationer i Fiskebäckskil och utanför Norrtälje. Några kurser innehåller också utlandsresor, t.ex. kursen Tropisk ekologi som reser till Tanzania, Växternas evolution och mångfald som reser till Teneriffa och Etnobotanik som gör en fältresa till Marocko.

Du som börjar läsa biologi hos oss kommer redan på allra första biologikursen att få åka till Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil. Där får du under fem dagar prova på vetenskapligt arbetssätt (samtidigt som du får en bra chans att snabbt lära känna dina nya kursare).

Programmets innehåll

De två första åren på programmet ger dig en bred bas där alla delar av biologin är representerade: organismvärlden, cellbiologi och fysiologi, genetik och genteknik, samt ekologi och populationsbiologi. Tredje och fjärde året väljer du själv bland ett 50-tal fördjupningskurser (se länken kursutbud till höger). Vi kan erbjuda landets största utbud av fördjupningskurser inom biologi/molekylärbiologi. Du kan även välja att kombinera biologi med t.ex. kemi och geovetenskap, eller med helt andra ämnesområden som t.ex. språk, ekonomi och kommunikation. Många passar också på att studera utomlands en eller ett par terminer under tredje eller fjärde året.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom universitetet eller utanför, på ett företag eller en myndighet. Det fungerar ofta som språngbräda mot arbetslivet och den första anställningen.

När du söker till programmet finns sex olika ingångar: biologi, cellbiologi, ekologi, evolutionsbiologi, molekylärbiologi och ingång för samhällsvetare. Oavsett vilken inriktning du väljer från början kan du ändra dig längre fram, tack vare det gemensamma basblocket som ger dig full valmöjlighet bland fördjupningskurserna.

Biologi

En ”öppen ingång” för dig som inte redan från början vet vad du vill inrikta dig mot. Efter grundkurserna kan du välja mellan ett 50-tal fördjupningskurser i biologi, eller kombinera med påbyggnadspaket inom ekotoxikologi, limnologi (sötvattensbiologi) eller vetenskapskommunikation.

Cellbiologi

Med en inriktning mot cellbiologi blir du expert på celler och organismer som system. Det kan handla om mikrobiologi och bakterier, kroppens olika cellsystem t.ex. nervsystemet eller immunsystemet, eller växters uppbyggnad och funktion.

Ekologi

Inom ekologi studeras samspelet mellan organismer och deras omgivning, djur såväl som växter, på land eller i sjö och hav. Inriktningen mot ekologi kan leda till fortsatt forskning eller till praktiskt arbete med miljö- och naturvård.

Evolutionsbiologi

Evolutionsbiologi är ett stort forskningsområde i Uppsala och vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) där du läser många av dina kurser finns världsledande forskning inom området. Som ämne är evolutionsbiologi starkt forskningsinriktat, men det finns också många viktiga användningsområden, t.ex. inom naturvård och bevarandebiologi.

Molekylärbiologi

Med en molekylärbiologisk inriktning lär du dig specifikt om det genetiska materialet och dess reglering i cellen. Molekylärbiologiska metoder är en viktig del av all biologi idag, men framför allt inom biomedicinska frågeställningar och läkemedelsutveckling.

Ingång för samhällsvetare

Du som vill läsa naturvetarprogrammet med inriktning mot biologi, men som saknar de naturvetenskapliga förkunskaperna, kan söka Ingång för samhällsvetare. Då börjar du med att läsa kursen Biovetenskap 20 p, som är specialutformad för att ge dig de kunskaper i kemi, matematik och biologi som du behöver på programmet. Redan andra terminen fortsätter du sedan med programmets ordinarie gång. Ingång för samhällsvetare ger också behörighet för fortsatta studier i kemi och geovetenskap.

"Vitbiologi" eller "grönbiologi"?

Vad innebär begreppen "vitbiologi" och "grönbiologi"? Man kan säga att vitbiologi står för den molekylära och medicinska sidan av biologin, medan grönbiologi handlar om ekologi och naturvård, botanik och zoologi. Numera är gränsen mellan de två områdena mycket flytande. Botaniker kan använda DNA-metoder för att studera släktskapsförhållanden i växtvärlden och vitbiologer kan titta på vilka processer som ligger bakom skalförtunning hos fåglar.

DiaNa-kommunikationsträning - unikt för Uppsala

Träning i muntlig och skriftlig kommunikation och i att samarbeta i grupp är något som både arbetsgivare och tidigare studenter efterlyst från naturvetarutbildningarna i Sverige. Här i Uppsala får studenterna nu systematisk träning och utbildning i detta under hela utbildningen genom att kommunikationsövningar används som en av undervisningsformerna i biologi. På så vis får du en unik möjlighet att hela tiden utvecklas i en trygg miljö med stöd av kurskamrater och kommunikationshandledare.

Arbetsmarknad och forskning

Biologer har ett brett arbetsfält, beroende på inriktning och intresse. Som biolog kan du arbeta med forskning och utvecklingsarbete vid universiteten eller inom näringslivet, bland annat inom läkemedelsindustrin och i bioteknikföretag. Administration och utredningsarbete inom natur- och miljövård, t ex vid naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner, är också vanliga arbeten. Naturvetare är attraktiva för informationsarbete, som informatörer och i mediasammanhang. Dessutom har biologiutbildningen i Uppsala god internationell standard vilket ger dig bra möjligheter till arbete utomlands. Det ökande miljömedvetandet i samhället liksom bioteknikens breda tillämpningsområde gör att efterfrågan på biologisk kompetens förväntas öka.

Ungefär hälften av alla som avslutar sin utbildning i biologi vid Uppsala universitet går vidare till forskarutbildning. Det är ett sätt att ytterligare fördjupa sig inom ett intresseområde, och kan också öka chanserna att få ”drömjobbet”.

Examensarbeten

Examensarbeten från det här programmet kan ses här på hemsidan.

Äldre examina - Filosofie kandidat

Denna examen är baserad på 3 års studier i biologi och kräver att du har minst 120 p (180 hp) av högskolestudier. Av dessa poäng så måste minst 60 p (90 hp) vara i biologi. 30 p (45 p) av dessa måste vara på fördjupningsnivå, varav 15 p (22.5 hp) på avancerad nivå.

I denna examen ingår att du har skrivit ett examensarbete på minst 10 p (15 hp)

Dessutom krävs ett biämne om minst 20 p (30 hp).

Du kan läsa mer om den tidigare examensordning och vilka övergångsregler som gäller på universitetets centrala examenssidor.

Filosofie magister

Följande krav gäller för en magisterexamen i biologi enligt ”det gamla systemet”

  • En fil. mag. är en examen baserad på 4 års studier och kräver att du totalt har minst 240 hp.
  • Minst 120 hp av dessa måste vara inom biologi.
  • Det krävs normalt att minst 60 hp av biologipoängen är på fördjupningsnivå (C-eller D-nivå), och att av dessa ska minst 30 hp vara på D-nivå. (OBS att Examensarbete MN3, 30hp, är på D-nivå)
  • Det skall också ingå ett examensarbete på 30 hp, alternativt två arbeten på 15 hp vardera.
  • Dessutom måste 30 hp i ett biämne inkluderas. Mer om huvudämne och biämne hittar du till höger i listan.

 

Senast uppdaterad: 2022-10-10