ECOCATCH – Ekologisk förvaltning av avrinningsområden

”Ecocatch” var ett internationellt masterprogram som gavs i samarbete med sex andra europeiska universitet. Programmet var förberedelse för arbete som framtida förvaltare av vatten- och naturresurser, speciellt inom Europa. Programmet gavs sista gången höstterminen 2012.

Avrinningsområden (catchments) är den naturliga enheten för planering av ett framtida hållbart samhälle. Detta är också grunden för EUs ramdirektiv för vatten. Vattendirektivets mål är att alla vattendrag och sjöar ska ha en god ekologisk status, och vattenresurserna ska skyddas och nyttjas på ett ekologiskt hållbart sätt. Implementeringen av vattendirektivet pågår nu för fullt i alla EUs medlemsstater och det finns ett starkt behov av personer med lämplig utbildning för detta.

Det är precis den kompetensen du får genom Ecocatchprogrammet. Du får bekanta dig med vattendirektivet och de olika miljöförhållandena i olika delar av Europa. Det mest unika med utbildningen är helhetsperspektivet; du kommer att lära dig att förstå hur de olika ekosystemen i avrinningsområdet – även de terrestra – fungerar och samverkar med vattnet som passerar på sin väg från källan till havet.

Du kommer att befinna dig i en internationell studiemiljö där du kommunicerar och samarbetar med studenter från de andra Ecocatch-universiteten. Programmet startar med en introduktionskurs där lärare och studenter från alla universiteten samlas. Studentutbyte kan därefter ske under alla delar av programmet och ska minst omfatta 30 ETCS (ca 1 termin) för varje student. Därmed får du tillgång till ett rikt kursutbud inom olika områden som finns representerade vid de sju universiteten.

Yrkeslivsanknytning och arbetsmarknad

De olika institutionerna som deltar i programmet erbjuder specialisering inom olika delar av terrester och akvatisk ekologi, geo-ekologi, vatten- och naturvård samt restaurering och rening av mark och vatten. Detta ger utbildningen ett tvärvetenskapligt, holistiskt och systemekologiskt perspektiv, samtidigt som du kan fördjupa dig inom de delar som intresserar dig mest. Du blir väl förberedd för att arbeta med vatten- och naturresursförvaltning, inom Sverige såväl som inom EU och internationellt. Masterprogrammet fungerar förstås också som en grund för vidare forskarstudier i Sverige och andra länder, och du har möjligheten att göra ditt examensarbete i forskargrupper inom vilket som helst av de deltagande universiteten.