Färdiga rapporter år 2011

Examensarbeten utförda i IBG:s regi

En del finns tillgängliga via länk, medan andra kan man begära genom att skicka ett e-brev till Ronny Alexandersson, IBG (se nedan).

IBG-LP 11-001 – Karolina Wikström
"Spelar en skolas geografiska läge och mängd exkursioner in på elevernas kunskapsinhämtning och miljömedvetenhet? - En studie av svenska gymnasieutbildningar med marinbiologiprofil" 
Handledare: Ingela Frost
Arbete IBG-LP 11-001

IBG-LP 11-002 – Emilia Gustafsson
"Gymnasieelevers uppfattningar av kemiämnet - En jämförande kvalitativ intervjustudie av elever som undervisats enligt kemilärarguiden samt elever som fått annan typ av undervisning" 
Handledare: Emma Johansson
Arbete IBG-LP 11-002

IBG-LP 11-003 – Catrine Edqvist
"Gemensamma beröringspunkter för bíologi och geografi på gymnasieskolan - Samt hur dessa ämnen kan integreras"
Handledare: Magnus Hellqvist
Arbete IBG-LP 11-003

IBG-LP 11-004 – Erika Bad
"Ekologins mångfald - En undersökning om gymnasieelevers begreppsförståelse inom ekologi"
Handledare: Ingela Frost
Arbete IBG-LP 11-004

IBG-LP 11-005 – Carin Allbrand
"Naturorienterande ämnen i skolans tidigare år - En kvalitativ studie som belyser fyra NO-lärares uppfattningar om elevers tidigare erfarenheter och kunskaper i NO"
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 11-005

IBG-LP 11-006 - Erik Hartwig
"Vanans betydelse i utomhusundervisning - En observationsstudie om hur elevers erfarenhet av utomhusvistelse påverkar deras agerande i utomhusundervisning"
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 11-006

IBG-LP 11-007 - Emma Jonsson
"En deskriptiv studie av intresset för de naturorienterade ämnena i årskurs 2 och 5 - Vilken betydelse har skolans geografiska läge och elevens kön?"
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 11-007

IBG-LP 11-008 - Oscar Hagberg
"Laborationsrapportens funktion i biologiundervisningen - En kvalitativ undersökning om varför lärare använder sig av laborationsrapporter"
Handledare: Elisabeth Långström
Arbete IBG-LP 11-008 

IBG-LP 11-009 - Jeanette Eldestål
"Skiljer sig intresset för biologi i årskurs nio mellan olika inriktningar? - En undersökning av intresset för olika delmoment i biologi mellan elever med och utan profilinriktning.
Arbete IBG-LP 11-009

IBG-LP 11-010 - Pernilla Berglund
"En undersökning ur ett elevperspektiv av intresset för naturvetenskap - Hur ser intresset för naturvetenskap ut bland elever och hur tycker elever att jag som lärare kan öka intresset och lusten att lära naturvetenskap"
Arbete IBG-LP 11-010

För mer information kontakta:
Alexandersson, Ronny (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-03-23