Färdiga rapporter år 2010

Examensarbeten utförda i IBG:s regi

En del finns tillgängliga via länk, medan andra kan man begära genom att skicka ett e-brev till Ronny Alexandersson, IBG (se nedan).

IBG-LP 10-001 – David Sjöberg
"Gymnasieelevers förståelse för evolutionsteorin - En undersökning baserad på trosuppfattning, härkomst och kön" 
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 10-001

IBG-LP 10-002 – Tim Yates
"Understanding wider aspects of photosynthesis for citizenship and society - A descriptive study incorporating perspectives on language and interest for science and nature" 
Handledare: Mikael Niva
Arbete IBG-LP 10-002

IBG-LP 10-003 – Elisabeth Hagsjö
"Gymnasieelevers alkoholvanor - En enkätstudie på yrkes- och studieförberedande gymnasieprogram" 
Handledare: Henrik Viberg
Arbete IBG-LP 10-003

IBG-LP 10-004 – Karin Olsson
"Varför biologi ute? - Gymnasielärares syn på utomhusundervisning" 
Handledare: Mikael Niva
Arbete IBG-LP 10-004

IBG-LP 10-005 – Kajsa Linder
"Laborationens roll i gymnasieskolan - En deskriptiv undersökning om elevers uppfattning om laborationer" 
Handledare: Henrik Viberg
Arbete IBG-LP 10-005

IBG-LP 10-006 – Jenny Clasénius
"Sexualundervisning i skolan - En jämförande studie mellan kommunala skolor och kristna friskolor" 
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 10-006

IBG-LP 10-007 – Catrin Johansson
"Elevers förståelse om organismers evolution - En intervjubaserad studie av sjätteklassare " 
Handledare: Mikael Niva
Arbete IBG-LP 10-007

IBG-LP 10-008 – Zandra Zetterstrand
"Elevers kunskaper och uppfattningar om matspjälkningskanalen - En intervjuundersökning i årskurs sex" 
Handledare: Henrik Viberg
Arbete IBG-LP 10-008

IBG-LP 10-009 – Maria Larsson
"NO-lärares erfarenhet av undervisning - En intervjuundersökning med högstadielärare" 
Handledare: Elisabeth Långström
Arbete IBG-LP 10-009

IBG-LP 10-010 – Märta Nordlander
"Laborationers utformning - En attityd- och förståelseundersökning" 
Handledare: Emma Johansson
Arbete IBG-LP 10-010

IBG-LP 10-011 – Johanne Maad
"Evolutionsundervisning på gymnasiet - En intervjuundersökning med lärare som beskriver och reflekterar kring strategier och svårigheter" 
Handledare: Robert Ekblom
Arbete IBG-LP 10-011

För mer information kontakta:
Alexandersson, Ronny (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-03-23