Färdiga rapporter 2004-2006

Arbeten utförda på uppdrag av lärarutbildningen

Nedanstående arbeten (fr om ht 2004 och t om höstterminen 2006) finns i de flesta fall tillgängliga via lärarutbildningens databas för ämesdidaktiska examensarbeten. I listan står arbetets titel, författare, handledare samt oftast dess nummer i databasen.

HT 2006

Hur uppfattar gymnasieelever begreppen liv och djur? - Vardag och vetenskap
Författare: Frida Aroseus
Handledare: Lena Clapham
Nr: LHP0601144

Naturorienterade ämnen - I vilken utsträckning når elever i årskurs 5 målen i naturorienterade ämnen?
Författare: Per Berg och Anette Junebjörk
Handledare: Monica Waldebäck
Nr: LH060902

Vem ska undervisa i hållbar utveckling i gymnasieskolan ?
Författare: Magnus Andersson och Tomas Lindgren
Handledare: Ingela Frost
Nr: LHP0601127

Biologisk mångfald - En undersökning av barns uppfattning om biologisk mångfald
Författare: Elisabeth Rääs och Lena Palmgren
Handledare: Ronny Alexandersson
Nr: LHP0601033

Laborationer i kemi A - hur kan de förbättras?
Författare: Gunilla Karlsson och Jessica Jakobsson
Handledare: Monica Waldebäck
Nr: LHP0601102

Evolution - En studie av kunskapsnivån och dess koppling till elevers inställning till livets utveckling
Författare: Johanna Holgersson, Emma Fjällman och Catarina Eriksson
Handledare: Ronny Alexandersson
Nr: LHP0601124

Att undervisa hälsa - om hur man skall gå tillväga för en fullvärdig undervisning i ämnet hälsa på gymnasiet 
Författare: Karin Pettersson
Handledare: Ingela Frost
Nr: LHP0601139

VT 2006

En undersökning om intresset för naturvetenskap i grundskolan
-ur ett genusperspektiv
Författare: Anna Lindblom
Handledare: Ronny Alexandersson
Nr: LV0605049

Vatten i teori och praktik - En jämförande studie mellan teoretisk och praktisk undervisning i år 4
Författare: Therese Nordström och Jessica Karlsson
Handledare: Ronny Alexandersson
Nr: LV0605048

Datorsimuleringslaborationer i fysik - Ett undervisningsförsök i den virtuella världen
Författare: Conny Höglund och Love Genberg
Handledare: Arne Arnesen
Nr: LV605105

Elevers inställning till tvärvetenskapligt arbete - En utvärdering av ett undervisningsförsök på gymnasiet där ämnena naturkunskap och svenska kombineras
Författare: Lisa Söderlund
Handledare: Ingela Frost
Nr: LV0605128

Lärares åsikter kring NO-ämnet - En undersökning bland lärare i år 4-6
Anna Angmo och Maria Lindberg
Handledare: Ronny Alexandersson
Nr: LV0605051

GMO en framtidsfråga - En undersökning av elevers kunskap om genetik i förhållande till attityder rörande genmodifierade organismer
Per Skoglund och Sarine Blanck 
Handledare: Lena Clapham
Nr: LV0605080

Begreppsuppfattning inom NO-undervisning - I grundskolans årskurs 3 och 4
Anna Agemalm och Jenny Danneby
Handledare: Mikael Niva
Nr: LV0605050

HT 2005

Allt är uppbyggt av atomer - En studie över kemisk begreppsuppfattning hos högstadieelever
Författare: Benjamin Vikman
Handledare: Svante Axelsson
Nr: LH0601051

Förutsättningar för ämnesintegrering i biologi och kemi
Författare: Catarina Bergström och Ulrike Wörman
Handledare: Mikael Niva
Nr: LH0601060

En grinig lärare är aldrig bra - Gymnasieelevers tankar kring motivation till naturkunskap och biologi
Kerstin Santesson och Sophie Gunnarsson
Handledare: Ronny Alexandersson
Nr: LH0601061

VT 2005

PBL-inspirerad evolutionsundervisning - Ett undervisningsförsök i gymnasieskolans Biologi A
Författare: Ingrid Nyberg och Josefin Brodd
Handledare: Mikael Niva
Nr: LV05087

Utforska i grupp - En studie i om elever tar till sig kunskap i ett undersökande arbetssätt i grupp
Författare: Marianne Ericsson och Sofia Klåvus
Handledare: Arne Arnesen
Nr: LV05041

Gaskromatografi i gymnasieskolans Kemi B - Elevers inställning till kemisk analysapparatur i allmänhet samt ett vardagsanknutet undervisningsförslag till kursavsnittet om gaskromatografi
Författare: Mia Pontoppidan
Handledare: Roland Pettersson
Nr: LV05078

Vad utmärker bra kemilaborationer? - Synpunkter ur ett lärar- och elevperspektiv
Författare: Mårten Vinterbäck
Handledare: Ronny Alexandersson
Nr: LV05204

HT 2004

Begreppsutveckling hos elever med skilda lärstilar - Två undervisningsförsök i Nk/kemi
Författare: Sture Gärdenäs och Gina Larsson
Handledare: Monica Waldebäck
Nr: LH0410

Varför har giraffen så lång hals? - Gymnasieelevers förståelse av evolutionsteorin
Författare: Fredrik Rimsén och Per Hagback
Handledare: Ronny Alexandersson
Nr: LH0472

Begreppskännedom i genetik - En enkätundersökning hos elever i grundskolan och gymnasiet
Författare: Pia Axelman och Ida Solum
Handledare: Lena Clapham
Nr: LH0401

För mer information kontakta:
Alexandersson, Ronny (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-03-23