Färdiga rapporter 2016

BIO-Kand 16:060 – Vahlström Michelle
"Vilka biologiska effekter ligger bakom placeboeffekten vid smärtsituationer?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:059 – Hjärner Madeleine
"Hur kan järven komma att påverkas av ett varmare klimat?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:058 – Stenudd Elisabeth
"Den historiska markanvändningens betydelse för ängs- och naturbetesmarkernas flora"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:056 – Vesterberg Pernilla
"Påverkan på valar av ljudföroreningar från mänskliga aktiviteter"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:054 – Nigatu Ruth
"Finns det ett samband mellan beta-Metylamino-L-alanin (BMAA) och utveckling av Alzheimers?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:053 – Kjernsmo Linda
"Från Alvedon till minskad smärta - hur går det till?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:052 – Kensert Alexander
"Från överlevnadsinstinkter till djupa depressioner"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:051 – Juleshaug Andreas
"Är typ VII sekretion vägen till ett vaccin mot tuberkulos?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:050 – Albatrok Heba
"Därför bör gravida frukta Zikaviruset"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:049 – Broberg Anna
"Hur kan växter rena tungmetallsförorenad mark?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:048 – Andersson Minna
"Analys av ofullständiga DNA-profiler Metoder, problem och lösningar"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:047 – Syding Linn
"CRISPR/Cas9 - a game changer in biotechnology?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:046 – Berkelind Ellinor
"Utgör PCB ett hot mot valpopulationer?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:045 – Björninen Anton
"Analys bakom delta-32 CCR5-mutationenss effekter mot HIV"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:043 - Nylund Åslund Patrick
"Neuroblastom och användning av hypermetylering som bimarkör för identifiering av tumörhämmande gener"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:042 - Sokyazian Alexander
"Human tumörbildning via nukleotidförändringar iMDM2-promotorn"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:041 - Granlöf Klara
"Slemsvampen Physarum polycephalumsproblemlösningsförmåga"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:040 - Gårdman Anton
"Skogsbrukets påverkan på biodiversitet"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:039 - Andrew-Nielsen Sophia
"Antropogena effekter på bin och humlor samt hur det påverkar deras ekosystemtjänster"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:038 - Nordin Moa
"Löper barn till kvinnor med gestationsdiabetes högre risk att drabbas av fetma?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:037 - Österkrans Marcus
"Högfluorerade kemikaliers påverkan på fertilitet och reproduktion"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:036 - Wikström Gustav
"DDEs inverkan på havsörnen (Haliaeetus albicilla) - en indikator för miljöns tillstånd i Sverige"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:035 - Valén Fransson Alexander
"Hur påverkar utsläpp av det syntetiska hormonet 17a-etinylöstradiol(EE2) reproduktionen hos fiskar?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:034 - Höök Lars
"Kreatinets betydelse för utvecklingen av en större hjärna hos släktetHomo"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:033 - Kullman Robert
"Herbivorförsvar hos växter och deras koppling till herbivorers populationsdynamik"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:032 - Karlsson Matilda
"Artbildning och diversifiering av anolisödlor - en fallstudie i adaptiv radiering"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:031 - Hansson Frank Tor
"Lämmelårets uppgång och fall - faktorer som påverkar fjällämmelpopulationers cyklicitet"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:030 - Selberg Simon
"Orsakerna bakom Colony Collapse Disorder, det aktuella biförsvinnandet"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:029 - Brisvåg Perman Ida
"Stress som en direkt inverkan på dedifferentiering i somatiska växtceller"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:028 - Widén Erik
"Hur påverkas tjäder (Tetrao urogallus), orre (Tetrao terix) och järpe (Bonasa bonasia) av dagens moderna skogsbruk?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:027 - Jigrud Malin
"Fibropapillomatosis, tumörutveckling hos soppsköldpaddor (chelonia nydas) - Potentiella orsaker bakom sjukdomens ökade utbredning samt dess association till herpesviruset CFPHV"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:026 - Aviles Marisol
"Forensiska verktyg i skyddet av utrotningshotade djurarter - genetiska och icke-genetiska tekniker"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:025 - Larva Tuuli
"Genetisk variation inom kattraser"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:024 - Högström Josefin
"Evolutionära avvägningar i halsbandsflugsnapparens (Ficedula albicollis) livshistoria - En populationsstudie om livshistorieevolution som genomförs på Gotland"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:021 - Lambruschini Falcon Anghella
"DNA-origami: Ett innovativt sätt att kunna bekämpa sjukdomar på"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 16:020 - Wahlgren Anton
"Sammanslagen bioprocessteknik vid framställning av biobränsle från lignocellulosa"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:019 - Gudmunds Erik
"Förekomst och funktion av toxin-antitoxinsystem i Mycobacterium tuberculosis"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:018 - Frieberg Kim
"Havsförsurningens negativa påverkan på vingsnäckor (Pteropoda thecosomata)"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:017 - Mattsson Langseth Christoffer
"Uppkomst av läkemedelsresistens vid behandling av malaria - med inriktning på artemisininresistens"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:016 - Lindgren Michaela
"Allergiers egenskaper och en förändring hos IgE-medierad mjölkproteinallergi"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:015 - Bruhn Jackie
"SNARE-proteiner och deras roll vid exocytos av insulin, samt koppling till diabetes typ 2"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:014 - Johansson Frida
"Effekter av miljögiftet PCB på gråsälen (Halichoerus grypus) i Östersjön"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:013 - Weman Hannah
"Kronisk smärta - snart ett minne blott?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:012 - Mattsson Kajsa
"Reproduktionsstörningar hos fiskar till följd av exponering för syntetiskt östrogen och progestin"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:011 - Ronquist Frida
"Hur ser framtidens botemedel ut för personer med typ 1-diabetes? Och behovet av att forskningen fortsätter göra framsteg"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:010 - Silberman Adrian
"Hur kan CRISPR-Cas9 användas inom genterapi?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:009 - Granlund Louise
" Vad orsakar diabetes typ I? Hur samspelet mellan gener och miljö leder till beta-cell apoptos"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:008 - Bergman Oskar
"Går det att återuppliva dinosaurier och andra utdöda djur?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:007 - Grylling Tobias
"Proteogenomik - nya och kommande metoder i diagnostisering av cancer"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:006 - Hansson Lina
"De immunologiska faktorerna i diagnosen schizofreni"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:005 - Jonsson Elin
"En litteraturstudie över de fysiologiska faktorerna som är viktiga i utvecklandet av polycystiskt ovariesyndrom  (PCOS)"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:004 - Almqvist Olof
"Elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner och dess inverkan på könscellernas rörelseförmåga hos människor: en systematisk genomgång och meta-analys"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:003 - Striem Joel
"Biofilmens sammansättning - en jämförelse mellan Escherichia coli och Bacillus subtilis"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:002 - Neijd Magdalena
"Ökad halt av stresshormon under graviditeten kan orsaka negativa förändringar i avkommans hjärna"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 16:001 - Nilsson Isabell
"Orsakar polyklorerade bifenyler och dioxiner endometrios?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

Senast uppdaterad: 2021-02-18