Färdiga rapporter 2014

Sara Thedvall
"Hur leder dålig djurhållning till antibiotikaresistens?"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

Helena Skeri
"Eutrofiering i Östersjön och dess effekter på ekosystemet"
Arbetet

Linda Sandberg
"Klimatförändringar och hur de kan påverka Skandinaviska däggdjursarter"
Arbetet

Aksel Pålsson
"Genflöde, hybridisering och sympatrisk artbildning - med strandsnäcka som exempel"
Arbetet

Erik Persson
"När bina tystnar : Colony Collapse Disorder bakom honungsbiets (Apis mellifera) försvinnande"
Arbetet

Jerker Melin
"GMO-livsmedel och dess möjliga risker för hälsan"
Arbetet

Hanna Larsson
"Den smältande polarisens effekt på de endemiska valarna i Arktis"
Arbetet

Josefin Klingberg
"Kan klimatförändringarna leda till brunifiering och påverka dricksvattenkvaliteten i barrskogsbältet?"
Arbetet

Fredrik Dölfors
"Växters effektorutlösta försvars funktion och evolution : Ett uthålligt skydd mot patogener?"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

Philip Denbaum
"Devil Facial Tumor Disease: Cancern som hotar en arts överlevnad"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

Natahlie Boqvist 
"Är ett framtida vaccin mot Alzheimers sjukdom möjligt?"
Arbetet

Matilda Bohlin
"DEHP - från mjukgörare till hormonstörande"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

Josefin Amnesten
"Ekologiska effekter vid återintroduktion av visent i södra Sveriges lövskog"
Arbetet

Isaias Afewerki
"Genflödet från genetiskt modifierade grödor till vilda populationer"
Arbetet

BIO-Kand 14:044 – Hannes Gröntoft
"Fytoremediering - Sanering av förorenad mark med hjälp av växter" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:042 – Benjamin Pettersson
"Har Homo sapiens behållit en anatomi anpassad till vertikal klättring?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:040 – David Östby
"Tvättbjörnen (Procyon lotor) som invasiv art i Europa" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:039 – Simon Eklöv
"Individbaserad medicin - kan diabetes botas med hjälp av genetisk diagnosticering?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:038 – Julia Jäderquist
"Hormonell status betydelse för partnerval hos människor" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:037 – Oscar Sporrong
"Stamceller i cellterapi som behandlingsmetod vid Parkinsons sjukdom – fördelar och nackdelar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:032 – Junmei Hu Frisk
"mRNasers roll i typ II TA-system: En litteraturstudie om hur mRNaser med Lon styr bakterier in i och ut ur persistens" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:027 – Frida Löv
"Hjärnans utveckling och hur den påverkas av nikotin" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:026 – Annica Aspman
"En jämförande studie av Headshaking och Trigeminusneuralgi ger möjligheter för nya behandlingsmetoder för headshaking hos hästar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:025 – Marcus Hiltunen
"Dog jättehjorten Megaloceros giganteus ut på grund av sina massiva horn?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:024 – Emma Thorén
"Albuminer, Globuliner och ω5-gliadiner, de  mest IgE-bindande proteinerna och orsaken till veteallergi" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:023 – Linnea Widén
"Patologiska egenskaper hos proteinerna beta-amyloid och tau och deras påverkan på nervcelldöd vid Alzheimers sjukdom." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:022 – Jennifer Jagdmann
"Hur kan Epstein-Barr-virus leda till MS?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:021 – Hanne Carlsson
"Problematik kring in vitro- och in vivo-metoder för toxicitetsstudier. - In vitro och in vivo mikrokärnstest ger olika bedömningar av estradiols DNA-skadande effekt" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:020 – Natahlie Kindbladh
"Hur har älgen (Alces alces) anpassat sig till ett liv i kallt klimat? Hur kommer den att påverkas av den pågående klimatförändringen?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:019 – Sara Andersson
"Chytridiomykos - sjukdomen som hotar att utrota amfibierna" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:018 – Ludvig Orsén
"Familjen Potamotrygonidaes differentiering, biogeografi och metoder för artbeskrivning" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:017 – Therese Jonsson
"Parasitiska växter, en inblick i familjen Orobanchaceae
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:016 – Christoffer Fransson
"Könsbestämningstekniker som ett led i kampen mot svält" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:010 – Ella Franzén
"Gnatostomer och cyklostomer: Käkarnas utveckling och neurallistcellernas genetiska reglering" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:010 – Axel Spaxes
"Våldtäkt hos människor, biprodukt eller anpassning? Ett evolutionärt perspektiv" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:009 – Nicole Loginger
"In Vitro Köttproduktion. En Djur och Miljövänlig Framtid" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:008 – Sofie Svanholm
"Perfluoroktansyra i sjöar, floder och hav påverkar fiskarna" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:007 – Robin Löfgren
"Det japanska jätteostronet, här för att stanna?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:006 – Linnea Bäckström
"Evolution på ett kick med genteknik: Vilka tekniker finns och vilken är mest effektiv?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 14:005 – Johan Frankelius
"Human afrikansk trypanosomiasis (sömnsjuka) och Trypanosoma brucei - den patogena zooflagellaten"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 14:004 – Viveka Törnqvist
"Påverkas mörtars reproduktiva förmåga av användandet av läkemedel som innehåller östrogen?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 14:003 – Johanna Sundqvist
"Fåglars beroende av kryptokrom och specifika våglängder vid migration" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 14:002 – Tina Sarén
"Utveckling av livmoderhalscancer kan vara förutbestämt genom ditt genetiska material. Hur HLA molekylernas biologiska samt genetiska egenskaper påverkar cancerutveckling i livmodern"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

Senast uppdaterad: 2021-02-18