Självständigt arbete

Program: Kandidatprogrammet i biologi
Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG210
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studium: Schema och kursmaterial

Arbetet baseras på litteraturstudier. Följande preliminära teman utgör grunden, och inom ramen för dessa ges stora möjligheter att styra projektet mot egna specialintressen. Syftet är inte att lära sig allt om en art eller en sjukdom, utan att snarare använda dem som exempel för att lära sig mycket om biologiska processer och sedan förmedla sin insikt till olika intressenter!

  • Välj en organism (växt, djur eller bakterie), och beskriv dess livscykel och livshistoria. Utifrån detta kan man sedan välja att fördjupa sig i fylogeni, artens roll i ekosystemet eller dess naturvårdsbiologi och hotstatus. För mikroorganismer kan man diskutera deras roll för sjukdomar, deras effekter som parasiter på djur och växter (inklusive grödor och skogsproduktion).
  • Utgå från någon kemikalie, t.ex. en förorening, ett miljögift eller ett läkemedel. Här är basen att beskriva dess cirkulation och nedbrytning och från det diskutera toxikologiska, fysiologiska och ekologiska effekter.
  • Diskutera biologiska aspekter på en bestämd sjukdom (ärftlig, infektionssjukdom): Vad är det för sjukdom, symptom, diagnos, behandling. Fördjupning i någon aspekt av kausalitet eller behandling.
  • Diskutera en aktuell samhällsfråga med biologisk relevans. Vilka biologiska och ekologiska konsekvenser kan växthuseffekten få? Hur fungerar stamceller för behandling av sjukdomar? Hur kan man utveckla biologisk rening av föroreningar, t.ex. oljespill?

Tema väljs i samråd med kursledningen. Fördjupningen skall i samtliga fall mynna ut i en vetenskaplig diskussion av någon intressant aspekt av det valda ämnet. Till hjälp vid arbetet kommer det att erbjudas föreläsningar om hur man hittar material, hjälpmedel i skrivandet, källhantering, skrivprocessen, illustrationer och utformning av text och presentationer för olika syften, samt övningar i databankssökningar och produktion av grafer och andra illustrationer.

Resultaten kommer att diskuteras i seminarier där studenterna läser och kommenterar varandras utkast. Förutom textkommentering ska seminarierna även innehålla en kritisk analys och diskussion av olika forskningsresultat. Till skillnad mot traditionella examensarbeten ska man alltså interagera med andra studenter. Alla måste därför aktivt deltaga i seminarierna och inlämning av utkast och slutrapporter måste ske inom angivna tidsfrister. Arbetet ska utmynna i tre presentationer:

  • en vetenskaplig uppsats på svenska
  • en populärvetenskaplig sammanfattning
  • en vetenskaplig poster som presenteras på kursens avslutande skärmutställning.

Antingen sammanfattningen eller postern skall vara på engelska.

Kursen ges sista perioden på höstterminen och båda perioderna på vårterminen. 

Kontaktuppgifter till aktuell kursledare för perioden då du gör självständigt arbete finner du på Studium. 

Färdiga rapporter

I IBG:s arkiv finns det många färdiga rapporter uppladdade från tidigare år. Dessa kan du kolla på för att få mer inspiration och en inblick i hur rapporterna ska se ut.

Gå till de färdiga rapporterna

Anvisningar

Här finns IBG:s anvisningar rörande vetenskapliga presentationer och hur man använder vetenskapliga källor. Det är meningen att du skall följa dessa när du skriver din uppsats.

Framsida

Alla examensarbeten ska förses med en förstasida enligt mall. Du skapar förstasidan genom att fylla i uppgifter om titel, författare, etc på länken nedan. När du klickar "hämta hem" genereras en framsida i form av en pdf-fil som är försedd med Uppsala universitets logotyp och de typsnitt som ingår i universitetets profil. Du väljer själv om du vill förse framsidan med en bild.

Instruktioner för framsidan

DiVA

När ditt examensarbete är godkänt kan du ladda upp det i DiVA. Läs den detaljerade lathunden för hur du laddar upp ditt arbete. När du väljer institution/avdelning så ska det vara Institutionen för biologisk grundutbildning.

Referenshantering

När du skriver vetenskapliga texter är det viktigt att du anger varifrån du tagit informationen. Detta för att underbygga dina argument och påståenden med vetenskapligt redovisade fakta. Det är viktigt att alltid referera till din källa. På så sätt undviker du också att bli misstänkt för plagiat. För att underlätta referenshantering finns det program som tar hand om det mesta. IBG har en stilmall till programmen Zotero, Mendeley och Papers som följer IBG:s riktlinjer i häftet Att presentera vetenskap. Läs också om hur man använder källor och undviker att plagiera i dokumentet Att använda källor.

Få reda på mer information om referenshantering på IBG

Senast uppdaterad: 2023-08-17