Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi

De första två åren på programmet består av grundkurser som ger dig en stabil grund inom biologins alla fält. Du läser också kemi, matematik och statistik, som är viktiga verktyg för en biolog. Tredje året inriktar du dig mot något biologiskt område genom valfria fördjupningskurser och ett självständigt projektarbete. Parallellt med nedanstående kurser rekommenderar vi att du också läser kursen Yrkeslivsanknytning: generiska kompetenser i biologi – YLA som ges som en seminarieserie under alla tre åren.

Här kan du hitta en grafisk presentation av kurserna.

Kurser år 1

Period 1:1
Organismernas evolution och mångfald, 15 hp - 1BG100
 

Period 1:2
Molekylärbiologi och genetik, 10 hp - 1BG113
Mikroorganismers liv och interaktioner 5 hp - 1BG114
(Dessa två kurser söks som ett kurspaket: Molekylärbiologi och mikroorganismer (UU-17651))

Period 1:3 - 1:4
Kemins grunder och principer, 15 hp - 1KB013
Organisk kemi I, 10 hp - 1KB410
Biokemi I, 5hp - 1KB408
Floristik och faunistik, 10 hp (sommarkurs) - 1BG106


Kurser år 2

Period 2:1
Cellbiologi, 15 hp - 1BG120

Period 2:2
Fysiologi, 15 hp - 1BG103

Period 2:3
Matematik och statistik för biologer, 10 hp
Kvantitativ biologi, 5 hp - 1BG104
(Dessa två kurser söks som ett kurspaket: Matematik och biologi (UU-60116))

Period 2:4
Ekologi och populationsgenetik, 15 hp - 1BG105


Kurser år 3

Tredje året väljer du tre fördjupningskurser om vardera 15 hp. Du kommer också att göra ett projektarbete och får välja mellan två kurser, Självständigt arbete och Examensarbete C. Detta är ett krav för att kunna ta ut kandidatexamen. De tre fördjupningskurserna väljer du från vårt utbud av kurser på kandidatnivå. Du har också möjlighet att välja maximalt två stycken avancerade kurser (30 hp totalt), förutsatt att du uppfyller de särskilda behörighetskraven för dessa kurser.

Självständigt arbete, 15 hp - 1BG210
Examensarbete C, 15 hp - 1BG214

Valbara kurser indelade i perioder

Viktigt om kurserna

Även om du går på ett program måste du varje termin söka till de kurser du vill läsa nästa termin

För platser på kurser under år 3 gäller att alla som läser på kandidatprogrammet söker i samma kvotgrupp. Förutsättningen för att bli antagen till den sökta kursen är att du uppfyller förkunskapskraven. Se kursplanen för respektive kurs.

I de fall det finns fler sökande till en kurs än det finns platser på kursen, måste ett urval göras. Detta sker i första hand på grundval av hur många poäng du har uppnått totalt inom teknik/naturvetenskap. Vid urval mellan studenter med lika poäng jämförs betygen på tidigare kurser.

Genom att logga in på antagning.se kan du kontrollera vilka meriter som finns registrerade och som du därför inte behöver bifoga i din ansökan.

Som student på kandidatprogrammet är du garanterad en plats på någon kurs inom programmet, du har s.k. programförtur. Detta innebär att din ansökan behandlas i en särskild kvotgrupp, separat från fristående sökande. Om du inte får plats på den kurs du sökt i första hand, erbjuds du kursplats enligt dina reservalternativ. Om det skulle vara så illa att även dessa kurser är översökta, vilket är relativt ovanligt, erbjuds du en plats på någon annan kurs som du är behörig till. De flesta programstudenterna brukar få läsa enligt sina förstahandsval. Antagningsproceduren är komplex; för att så många som möjligt ska kunna få läsa enligt sina förstahandsval är det alltså av stor betydelse att du snarast meddelar IBG om du vill avstå från en redan tilldelad kursplats.

Under år 3 på kandidatprogrammet kan du som programstudent även söka kurser som inte tillhör själva programmet. Detta gäller för i stort sett alla kurser som utannonseras som fristående kurser och som är beskrivna i Uppsala universitets utbildningskatalog, t.ex. kurser i engelska, miljörätt eller företagsekonomi. Dessa kurser kan du sedan räkna in i din examen. Detta gäller även kurser från andra lärosäten i Sverige och utomlands.

Individuella kurser

Utöver de obligatoriska och valbara konventionella kurserna i programmet kan du också läsa individuella kurser. De ger möjlighet att på ett flexibelt sätt profilera och "spetsa" den personliga utbildningsprofilen ytterligare.

Bredda väg för karriären

För att bli en framgångsrik naturvetare så behövs mer än ämneskunskaper. Medan ämneskunskaperna är basen som biologer står på så finns det många möjligheter att ge sig själv olika verktyg med vilka man kan nå ännu högre.

Nedan har vi listat ett antal kurser som vi kan rekommendera att man tittar på en extra gång. Alla är kurser på deltid/kvällstid, och är en blandning av kurser på grundläggande nivå och avancerad nivå. Som biolog är man behörig till kurserna efter visst antal tagna poäng inom teknik eller naturvetenskap.

Även om några av kurserna verkar vara väldigt teknologinriktade så är så inte fallet! Som biolog är kurserna minst lika värdefulla.

Höstterminen

Vårterminen

Senast uppdaterad: 2022-11-02