Kvalitetsarbete inom civilingenjörsprogrammet

Som student på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik är det i ditt intresse att utbildningen håller en hög kvalitet. Vi är många på universitetet som jobbar med att du ska ha bra möjligheter att skaffa dig en högklassig civilingenjörsutbildning. Det rör sig inte bara om lärarna som du möter på dina kurser, utan också schemaläggare, studievägledare, studierektorer, programansvarig, programrådsmedlemmar, med flera. Men utbildningens kvalitet hänger inte bara på att de som arbetar vid universitetet gör ett bra jobb. Det krävs också att lärare och studenter på utbildningen jobbar tillsammans. Uppsala universitet har ett pedagogiskt program som bland annat anger hur det samarbetet ska gå till. Där kan du läsa om vad som är ditt ansvar som student och vad universitetet har för ansvar.

Här sammanfattas vilken funktion och ansvar de olika aktörerna har i jobbet med att göra Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik till en bra utbildning, samt fora som finns för arbetet.

Kursansvarig institution och lärare på kurserna

När du som student går på ditt utbildningsprogram är det i första hand lärarna på de enskilda kurserna som du kommer i kontakt med. Lärarna har tillsammans ansvaret för att ge studenterna så bra förutsättningar som möjligt att nå lärandemålen i kursplanen utifrån de ekonomiska och logistiska ramarna som finns.

Kursens innehåll styrs av kursplanen. De enskilda lärarna har frihet att välja undervisnings- och examinationsformer under förutsättning att de följer kursplanen. En viktig uppgift för lärarna är att sätta undervisningen i sitt sammanhang på ett sätt som gör det tydligt för dig vad som är nyttan med kursen och hur olika delar hänger ihop. På kursens sida på Studentportalen finns alltid en länk till kursplanen som alltså är det dokument som sätter upp ramarna för varje kurs.

Vilka lärare som undervisar på en viss kurs bestäms av den kursansvariga institutionen. På Studentportalen ser du vilken institution som ger din kurs. Schemaläggningen på kurserna sker oftast av en schemaläggare i samråd med kursansvarig lärare. Kursansvarig institution ska också se till att en kursvärdering utförs i samband med kursavslutningen. Kurvärderingen ska sammanställas i en kursrapport där lärarens reflektion över kursen finns med. Inom institutionen är det studierektorn som är ytterst ansvarig för att allt det här fungerar.

Studenter

När du som student går på en kurs har du också ett stort ansvar för att kursen blir bra, det vill säga ger dig goda förutsättningar att nå målen för kursen. Om det är något oklart om kursens upplägg eller undervisningsformen förväntas du fråga om det. Det gäller även enskilda undervisningstillfällen. Våga fråga varför det inte är som du skulle vilja ha det. Antingen finns det en anledning till att läraren valt att undervisa på ett visst sätt, eller så kanske han eller hon inte visste att dina önskemål fanns. Ibland kan det uppkomma situationer på en kurs där det är känsligt att ta upp det direkt med den undervisande läraren. Då kan du antingen kontakta kursansvarig lärare, eller studierektorn på institutionen. Om du känner dig obekväm att själv ta upp en situation med kursledningen kan du ta hjälp av kursombuden.

Efter avslutad kurs har du som student ansvar för att fylla i kursvärderingen. Det är ett mycket viktigt instrument för utvecklingsarbetet för de som gett kursen, men även för programrådet. En kursvärdering med hög svarsfrekvens är ett mycket kraftfullt instrument för att förbättra kurser.

Kursombud

Det är viktigt att de som jobbar med kursen får reda på eventuella problem under pågående kurs. Som kursombud har du ett särskilt ansvar för att det sker. Arbeta för att skapa en förtroendefull dialog med kursledningen. Om du som kursombud får höra om problem är det viktigt att du först bildar dig en uppfattning om omfattningen på problemet. Synpunkter som delas av många på kursen är det viktigt att du delar med dig av till berörd lärare. Ofta är det lämpligt att kontakta kursansvarig lärare som har det övergripande ansvaret för kursen. Vid den kontakten är det bra om du är tydlig med att du framför synpunkter i form av kursombud och inte en enskild student.

Om det uppkommer en situation på en kurs där du som kursombud inte är bekväm med att ta upp problemet med den berörda läraren eller kursansvarig lärare finns det andra vägar att gå. Du kan t.ex. kontakta studierektorn på kursansvarig institution, eller programansvarig för råd.

Kom ihåg att också ge positiv återkoppling till de som jobbar på kursen när det är befogat.

Kursombudsmöten

Två gånger per period anordnar vi kursombudsmöten. Förutom kursombuden och representanter från X-sektionen deltar programansvarig (sammankallande), studievägledaren, schemaläggare, och exjobbskoordinatorer. Syftet med mötena är att kursombuden ska få ett forum att diskutera kurserna och eventuella problem. Kursombudsmötena är också viktiga för att de som jobbar med programmet ska få en insyn i hur pågående kurser fungerar.

Kursombudsmötena är separata från kursvärderingarna som är den kvalitetskontroll som de kursansvariga institutionerna genomför. Det är alltså viktigt att synpunkter framförs i båda kanalerna.

På mötena har varje årskurs ungefär 10 min till förfogande för rapportering och diskussion. För att utnyttja tiden bäst är det bra om saker tas upp i prioriteringsordning:

  1. Uppföljning: Vad är statusen för eventuella problem som påtalades vid förra kursombudsmötet?
  2. Akuta problem: Finns det saker ni redan försökt lösa det på egen hand eller känner att ni inte är bekväma med att ta upp som ni vill att programansvarig eller annan personal ska engagera sig i.
  3. Positiva omdömen och förbättringsförslag: Finns det saker på kurserna som andra kurser skulle kunna ta efter, och finns det saker som kan förbättras inför kommande kurser (t.ex. röd tråd, schemaläggning, innehåll, bemanning).
  4. Övrig information: Något annat som ni vill dela med er av från kurserna?

Minnesanteckningar med närvarolista skrivs av någon deltagare (förslagsvis av utbildningsansvarig på X-sektionen). Planer för åtgärder för akuta problem redovisas. Minnesanteckningarna sprids bland de som kallades till mötet.

Programråd och programansvarig

Programrådet är ett organ vars huvudsakliga uppgift är att stärka programmets kvalitet och främja dess utveckling. Programrådet består av programansvarig som är ordförande och lärarrepresentanter från programmets olika ämnen samt studenter. På mötena deltar även andra personer som jobbar med programmet såsom studievägledare, examensarbetskoordinatorer och prefekten för IBG.

Programrådet behandlar bland annat förslag om förändringar av utbildnings-, studie-, och kursplaner. Programrådet diskuterar också behovet av att inrätta nya kurser eller införa befintliga kurser från andra program. Det är alltså programansvarig tillsammans med programrådet som ska ha översynen och se till att helheten på utbildningen blir bra och ständigt utvecklas. Styrningen sker i huvudsak genom kursplaner. Kurvärderingar från kurserna på programmet är det kraftfullaste verktyget som finns till förfogande för att övervaka att utbildningen genomförs på det sätt som programrådet planerar. Det är alltså väldigt viktigt att kursvärderingarna genomförs på ett seriöst sätt.

Om du som student har något du vill ska komma till programrådet kännedom kontaktar du dina studentrepresentanter i programrådet, eller programansvarig.

Alumnenkät 2012

Ett jättestort tack till alla som under sommaren 2012 besvarade enkäten om programmen Molekylär bioteknik och Bioinformatik! Den höga svarsfrekvensen på 57 % och många bra kommentarer på de öppna frågorna innebär att vi nu har ett tillförlitligt och detaljrikt dokument som underlag i vårt fortsatta arbete med att utveckla X-programmet.

Här hittar du sammanfattning och tre dokument där vi redovisar vilka skillnader på mer än 10 % det finns i svar från Män – Kvinnor, Examensår 2003-2008 – Examensår 2009-2011 samt Doktorand/disputerad – Övriga.

Alumnenkät 2012
Män och kvinnor
Examensår 2003-2008 och 2009-2011
Doktorand/disputerad och övriga

De 100 kr i uppmuntringspengar som varje svarande fick skänka till en ideell organisation, fördelades enligt följande:

Organisationer som de svarandes 100 kr har satts in till:
Svarsalternativ Antal Summa, SEK
Cancerfonden 85 8500
Läkare utan gränser 89 8900
Vi-Skogen 10 1000
WWF 36 3600
SOS Barnbyar 1 100
Lions Uppsala 1 100
Hjärnfonden 1 100
Johanniterhjälpen 1 100
Amnesty International 1 100
Akademiska sjukhusets barnfond 1 100
Rädda Barnen 1 100
Svenska Röda korset 1 100
Svenska Naturskyddsföreningen 1 100
Unicef 1 100
Förbundet Djurens Rätt 1 100
Angav ingen organisation 4 -
Senast uppdaterad: 2022-11-11