Kandidatarbete

På vårterminen i årskurs tre ligger kursen Självständigt arbete i molekylär bioteknik (1MB332). Det är en kurs som inte liknar någon av de tidigare kurserna på programmet. Kursen är heller inte ett traditionellt individuellt examensarbete eftersom den försöker efterlikna en arbetssituation så mycket som möjligt. Målet med kursen är att du ska träna på att lösa uppgifter genom att jobba i projektform. Ni använder kunskaper från de tre första åren på utbildningen och inhämtar självständigt nödvändig ny kunskap.

För att ni ska få bästa möjliga förutsättningar att arbeta i projektform har vi med externa lärare som ger undervisning i projektmetodik, ledarskap och säljande argumentation. Ni över sedan de här färdigheterna genom att utföra ett skarpt projekt som har beställts från en myndighet eller ett företag. Under kursens gång finns det också inslag av bland annat informationssökning och hållbar utveckling. Ni arbetar också med individuella kursmål där ni övar på någon färdighet som ni själva har bestämt i början av kursen. 

Mycket av den schemalaga undervisningen har obligatorisk närvaro. Den största delen av kurstiden är dock schemalagd för självständigt arbete. Det innebär inte att du som student kan planera in andra aktiviteter hur som helst. Eftersom du kommer att arbeta i en projektgrupp kommer du att behöva vara tillgänglig för möten och annan kommunikation under hela kursen.

För att ni ska öva att arbeta i en grupp ni inte själva valt kommer ni inte att få välja projekt. Istället får ni fylla i en enkät om era intressen första dagen på kursen. Vi använder enkäten för att dela in er i projektgrupper om 5-6 studenter. Varje projektgrupp får en beställning som matchar gruppens intressen. Två lärare är kopplade till er projektgrupp. En handledare som guidar er i processen och en beställarrepresentant som granskar ert arbete från ett tekniskt perspektiv.

Detaljnivån och omfånget i beställningarna kan variera mycket, och det är er uppgift i projektgruppen att definiera realistiska och mätbara mål för projektet som ligger i linje med önskemålen i beställningen. Det här sker i dialog med beställarrepresentanten.

Nästa steg för er i projektgruppen är att göra en projektplan som visar vägen till målet. Andra studenter, beställarrepresentaten och handledaren återkopplar på planen. När alla är överens om projektplanen kan ni starta själva projektet. Projektgruppen jobbar sedan enligt projektplanen under resten av kursen och presenterar sina resultat mot slutet av kursen. Det finns också kontrollpunkter under kursens gång.

Den godkända slutrapporten ska ges en enhetlig framsida som ni själva genererar. Rapporten publicerar ni i DiVa som gör den tillgänglig på nätet. Alla arbeten sedan kursen gick för första gången 2010 listas på vår hemsida.

När du är godkänd på kursen kan du, om du uppfyller de övriga examenskraven, ansöka om en kandidatexamen med huvudområdet Teknik. Läs mer på universitetets centrala sidor om examina.

Kontakta kursansvarig Lena Henriksson om ni har frågor om kursen.

Senast uppdaterad: 2022-12-15