Student

Här finns information som rör dig som redan är student vid IBG. Information för dig som söker till våra program och kurser hittar du på våra utbildningssidor.

Studentservice: studievägledning, terminstider... 

Schemasök

A – Ö

Ny policy för hybridundervisning

IBG har en ny policy för hybridundervisning. 

Läs mer här.

Utlandsstudier

Som student på Institutionen för biologisk grundutbildning finns alla förutsättningar för att åka på utbyte till många olika platser i världen. På denna sida hittar du främst information om IBGs utbytesprogram och de universitet IBG själva har utbytesavtal med. Men du hittar också länkar till fakultetens och universitetets centrala utbyten, samt länk till sidorna om Erasmuspraktik

Har du några frågor som rör utbytesstudier kan du kontakta IBGs utbyteskoordinator på e-postadressen exchange@ibg.uu.se.

Studentservice

Under studentservice hittar du allt du kan behöva hjälp med som gäller dina studier såsom Studieadministration (anmälan, antagning och registrering på kurs m.m.), tentamensutlämning, stöd och vägledning, campusinformation, datortjänster, bibliotek, regler och rättigheter.

Gå till studentservice

Fusk och plagiat

Allt vetenskapligt arbete bygger på resultat från tidigare arbeten. För att sätta in sitt arbete i ett sammanhang och relatera sina resultat till andras arbeten refererar man till tidigare publicerade verk. Referenser till andras arbeten används också för att definiera begrepp och metoder.

Som student måste du informera dig om vad som räknas som plagiat, sätta dig in i hur man refererar och citerar andras arbete och följa de instruktioner du får av dina lärare. Olika regler kan gälla för olika kurser på samma sätt som olika regler gäller för forskare när man ska publicera i olika tidskrifter eller inom olika ämnesområden.

Mer information om fusk och plagiat

Handböcker

IBG tillhandahåller ett antal olika handböcker för nedladdning som kan vara bra för dig som student. Här hittar du "Vett och etikett på lab", som går igenom regler och riktlinjer för arbete i lab; Informationsblad om universitetets gemensamma skrivarsystem; "Att presentera vetenskap", som går igenom hur du på ett bra sätt gör vetenskapliga dokument och presentationer; information från IBG och Urkund om plagiat; samt information om publicering i den svenska universitetsgemensamma databasen för examensarbeten DIVA.

Alla de här handböckerna innehåller mängder av nyttig information. Ladda ner dem som PDF i listan till höger. Många av handböckerna finns också i tryckt format på våra kanslier.

Påverka dina studier

Som student kan du påverka dina studier på en rad olika sätt. Studentrepresentanter finns enligt universitetets riktlinjer med i alla beslutande och beredande organ på universitetet. Många av representanterna utses av studentkårerna, men många utses även av våra egna studentorganisationer BÄR och X-sektionen, och en del tillsätts direkt på varje kurs.

En viktig väg för påverkan är genom kursutvärderingarna. Kursutvärdering ska genomföras efter varje kurs och ger lärarna återkoppling på undervisningen och ligger till grund för planeringen av kursen nästa gång den ges. Det är mycket viktigt att du som student tillvaratar den här möjligheten att framföra dina synpunkter, och på så sett påverka utbildningens utformning. Lärarna lägger även ut sammanfattningar av kursutvärderingar på Studentportalen.

Ta reda på mer om kvalitetsarbete och studentpåverkan

DiaNa – kommunikationsträning

På våra utbildningsprogram genomför vi systematisk kommunikationsträning integrerad i undervisningen. Vi ger studenterna möjlighet att utvecklas i en trygg miljö och med stegrande svårighetsgrad under utbildningens gång.

Syftet med träningen är att successivt förbättra studenternas kommunikativa färdigheter, och att därmed förbereda dem för kommande arbetsliv. Genom åren har kommunikationsträningen fått mycket positiv återkoppling av studenterna, vilket visats av resultat från flera enkäter och undersökningar som gjorts.

Kommunikationsträningen sker inom DiaNa som startades 2001. Inom DiaNa ges idag övningar i kategorierna muntlig och skriftlig kommunikation, samt övning i gruppinteraktion. Alla övningar innehåller återkommande återkoppling och självvärdering, moment som tagits fram med hjälp av experter på området. Färdighetsträningen handleds av kursledarna, som får gå förberedande kurser för att handleda i respektive färdighetskategori. Förutom handledarkurser ordnas nätverksträffar för lärarna och varje år hålls en naturvetarkonferens för studenterna där de får möjlighet att hålla en presentation inför stor publik.

Kommunikationsträning - studentsidor

Kommunikationsträning - lärarsidor

Etik på utbildningen

I arbetslivet kommer du som biolog att behöva göra etiska bedömningar. Därför har IBG infört  etikmoment på våra utbildningsprogram. Precis som med kommunikationsträningen består etikträningen av övningar som ger en systematisk, ämnesintegrerade och samhällsrelevanta etikkunskaper. De etiska momenten anpassas efter kursinnehåll och omfattar forsknings-, djur- och miljöetik samt etiska frågor kopplade till exempelvis genteknik. En progression sker under utbildningens gång och vi arbetar både med seminarier, diskussioner, egna texter, debatter och föreläsningar. Fokus ligger på diskussion och reflektion.

Efter varje övning gör du en självvärdering i Studentportalen. Självvärderingen sparas tillsammans med texter eller annat material i din individuella etikportfölj. Genom portföljen dokumenterar och reflekterar du över de etiska momenten så att du utvecklar din egen etiska medvetenhet under utbildningen.

Forskning och doktorandstudier

Bild på provrör

Är du klar med din grundutbildning? Uppsala erbjuder många möjligheter för dig att gå vidare inom forskning och till doktorandstudier. Alla våra program ger en god grund för fortsatt forskning. Lärarna vid grundutbildningen är själva aktiva forskare och många av dem är internationellt erkända inom sina områden.

Målet med en forskarutbildning är att ge studenten den kunskap och erfarenhet som krävs för att självständigt forska inom sitt område. Den ska också förse studenten med förmåga att ta sig an ett problem vetenskapligt, kritiskt analysera och konstruktivt diskutera.

Vill du veta mer kan du läsa på våra sidor om forskning och doktorandstudier

Festlokal och upphittade saker

Lån av EBCs Festlokal

Festsalen i 18C på EBC får bokas för studentfester av BÄR och X-sektionen och för disputationsfester av doktorander vid EBC. Bokning sker via intendenturen på EBC.

Upphittade saker

Upphittade saker går att återfinnas hos receptionen i hus 15 (till vänster efter ingången) på EBC. På BMC kan upphittade saker återfås i receptionen.

Individen i fokus och jämställdhet

IBG bedriver ett aktivt arbete för att motverka diskrimination inom universitetet och institutionen. Exempel på detta arbete är en jämställdhetsplan och -grupp.

Läs mer om IBGs jämställdhetsarbete

Senast uppdaterad: 2023-09-29