Arbetsgången för kursvärderingar

En viktig del i vårt ständiga kvalitetsarbete gällande kurser är kursvärderingar. Sådana görs under varje kurs.

Kursledaren genomför kursvärderingen genom Studentportalen. Normalt ska det finnas schemalagd tid för att fylla i utvärderingen. Kursledaren kan formulera frågor fritt för att fånga upp förslag till förbättringar men generellt bör det finnas (1) en fråga om studenternas övergripande bedömning av kursen, (2) en möjlighet för studenterna att beskriva vad som var särskilt bra på kursen, och (3) en eller flera punkter där studenterna kan föreslå förbättringar.

Programsamordnaren sammanställer kursvärderingar för varje kursperiod i en kort rapport till sitt programråd. Fakulteten har flera sådana programråd, t. ex. ett för kandidat- och masterutbildningar i kemi, biologi och geovetenskap. Rapporten ger den allmänna bedömningen (punkt 1 ovan) och innehåller en kort kommentar från kursledaren eller programsamordnaren (med fokus på vad som fungerade bra och vad som kan förbättras). Programrådet ger återkoppling som programsamordnaren i sin tur ska förmedla till inblandade lärare och studierektorer.

Programråden rapporterar uppåt till utbildningsnämnderna (en för naturvetenskapliga och en för tekniska utbildningar) som i sin tur rapporterar till fakultetsnämnden.

Förstklassig utbildning och nöjda studenter

På IBG arbetar vi för att alltid ha utbildningar av högsta kvalitet. Vi utvecklar våra kurser och utbudet av dem i strävan efter att alltid kunna erbjuda utbildningar som är attraktiva för våra studenter och för den arbetsmarknad som väntar dem efter utbildningen.

Vårt kvalitetsarbete består av olika delar som presenteras närmare i nedan. Bland annat arbetar vi aktivt med kommunikationsträning, något som verkligen uppskattas av våra studenter som kommit ut i arbetslivet. Vi har också kursvärderingar samt kursombudsmöten för att förbättra våra kurser löpande.

Som en del av TekNat-fakulteten och Uppsala universitet omfattas vi också av centralt utvecklade policies för kvalitetsarbete. Se nedan.

Teknat-fakultetens pedagogiska handlingsprogram
Program för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet
Uppsala universitets pedagogiska program

DiaNa – kommunikationsträning

På våra utbildningsprogram genomför vi systematisk kommunikationsträning integrerad i undervisningen. Vi ger studenterna möjlighet att utvecklas i en trygg miljö och med stegrande svårighetsgrad under utbildningens gång.

Syftet med träningen är att successivt förbättra studenternas kommunikativa färdigheter, och att därmed förbereda dem för kommande arbetsliv. Genom åren har kommunikationsträningen fått mycket positiv återkoppling av studenterna, vilket visats av resultat från flera enkäter och undersökningar som gjorts.

Kommunikationsträningen sker inom DiaNa som startades 2001. Inom DiaNa ges idag övningar i kategorierna muntlig och skriftlig kommunikation, samt övning i gruppinteraktion. Alla övningar innehåller återkommande återkoppling och självvärdering, moment som tagits fram med hjälp av experter på området. Färdighetsträningen handleds av kursledarna, som får gå förberedande kurser för att handleda i respektive färdighetskategori. Förutom handledarkurser ordnas nätverksträffar för lärarna och varje år hålls en naturvetarkonferens för studenterna där de får möjlighet att hålla en presentation inför stor publik.

Kommunikationsträning - studentsidor

Kommunikationsträning - lärarsidor

Kursombudsmöten

Som ett komplement till kursvärderingarna har vi kursombudsmöten fyra gånger per termin (två gånger per kursperiod). Detta för att få omedelbar feedback, fånga upp eventuella problem samt föra ut information från IBG till studenterna.

Representanter från IBG är vanligen IBGs studierektor, studievägledare och informatör på mötena som gäller våra biologiprogram. När det gäller civilingenjörsprogrammet och de tekniska masterprogrammen är det programsamordnare och examensarbeteskoordinatorer från IBG som leder mötena. För biologiprogrammen väljs två studenter från varje kurs som representanter i samband med kursens start. Dessa studenter informerar sig om kurskamraternas åsikter om kursen och redovisar dessa vid våra kursinformationsmöten. Mötena ligger i början respektive slutet av varje kursperiod, under lunchen (vi bjuder representanterna på en lättare lunch), så att alla ska kunna delta. Mötena ges både på svenska och engelska eftersom vi har många utbytes- och masterstudenter från andra länder. Civilingenjörsstudenternas kursombud väljs per läsår.

Under kursinformationsmötena informerar vi studenterna om vad som är på gång på IBG (t.ex. yrkeslivsträffar, nya kurser, omstruktureringar) och därefter får varje kursrepresentant berätta om det aktuella läget på sin kurs. Om det visar sig att det finns problem (t.ex. är svårt att få tag på kurslitteratur, schemaproblem etc.) så försöker vi åtgärda problemen så snart som möjligt så att kursen förbättras redan under kursens gång. Vi har också representanter från den lokala studentorganisationen med på varje möte.

Bild på studenter i backe

Studentenkäter

Vad tycker tidigare studenter?

Det bästa mätverktyget för en lyckad utbildning är nöjda studenter. Därför genomför vi med jämna mellanrum studentenkäter som visar var våra studenter har tagit vägen efter examen och talar om hur nöjda de är med olika delar av sin utbildning

Studentorganisationer vid IBG

Studenter vid Uppsala universitet kan välja att gå med i den studentkår som representerar dem och/eller någon av de 13 studentnationerna. Vid Uppsala universitet finns sex studentkårer. Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) representerar studenter vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i Uppsala. UTN arbetar bland annat med utbildningsfrågor, studiesociala frågor och näringslivsfrågor, samt anordnar sociala aktiviteter. UTN har egna lokaler i kårhuset Uthgård vid Polacksbacken. Det kostar ingenting att vara medlem. För mer information om UTN se www.utn.se.

Studentkåren för studenter på Campus Gotland heter Rindi. Mer information på deras hemsida www.rindi.com.

BÄR

BÄR (Biologiska ÄmnesRådet) är ett studieråd/ämnesråd som fungerar som en intresseorganisation för biologistudenter. Verksamheten är öppen för alla studenter som läser biologi vid IBG. BÄR sysslar med studiebevakning och representerar biologistudenterna i olika styrelser och nämnder; t.ex. i IBG:s styrelse, fakultetsnämnden, fakultetens utbildningsutskott, UTN:s fullmäktige samt i diverse arbetsgrupper. Studenterna utser även ett eget skyddsombud, med ansvar för arbetsmiljön. BÄR ger också inläsningsstöd till nya studenter, arrangerar fester och grillkvällar, samt ger ut tidningen Bladet. BÄR samarbetar med geovetarna och arrangerar bland annat mottagning för alla nya biologi- och geovetarstudenter. BÄRs kontor/sammanträdesrum finns i anslutning till studentuppehållsrummet vid Norbyvägen 18B. Om du vill komma i kontakt med BÄR, om du har frågor eller kanske vill engagera dig mer aktivt i dina studier så kan du enklast maila nvb-ordf@utn.se. För att få veta vad som händer inom BÄR kan du gå med i BÄRs facebook-grupp.

X-sektionen

Alla studenter på Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik är varmt välkomna till studentföreningen X-sektionen. Allt i anknytning till dina studier, om det så är problem i föreläsningssalar, festverksamhet eller jämställdhetsfrågor, kan ordnas genom X-sektionen. Maila x-ordf@utn.se

Senast uppdaterad: 2022-05-13