Policy for användning av AI-verktyg

2023-09-12

IBG:s policy för studenters användning av AI-verktyg i examinerande uppgifter, såsom examensarbeten och andra skriftliga arbeten inom kurser

Det finns många olika typer av AI-verktyg, men vi fokuserar på framför allt de stora språkmodellerna LLM:s (Large Language Models) som fått stor spridning senaste året, exempelvis ChatGPT, Bing och Gemini.

LLM:s är språkmodeller och inte faktamodeller. De tränas på stora volymer text från internet och andra källor, vilka kan innehålla felaktig information. LLM:s återger vanligen informationen språkligt korrekt med stor övertygelse. Dock är det vanligt att svaret består av en blandning av orelaterade fakta. För en okunnig kommer LLM-svaret se mycket bra ut, men det går inte att lita på korrektheten i det AI-verktygen levererar eftersom de kan göra felaktiga kombinationer av information.

LLM:s kan inte ersätta din kunskap eller ditt arbete. LLM:s kan om de används förståndigt vara till hjälp. Har du svårt att formulera dig kan LLM:s ge förslag som du sedan utvärderar. Kom ihåg att du i slutänden är ansvarig för den text och det faktainnehåll som du lämnar in för examination.

Examensarbeten och andra skriftliga examinerande moment måste skapas av dig som studerar, och inte av ett AI-verktyg eller av någon annan person. Skriftliga kursmoment är mycket viktiga för utvecklingen av din förmåga att skriva vetenskapliga eller populärvetenskapliga texter, och även tentamenssvar och labbrapporter.

Du behöver förstå ditt ämne för att kunna bedöma korrektheten i det en LLM genererar. Det är således inte tillräckligt att läsa en AI-genererad sammanfattning inför ditt skrivande, utan som student är det viktigt att söka efter vetenskapliga originalreferenser, läsa dem kritiskt och eventuellt använda och referera till dem i ditt arbete. Text som genereras av AI-verktyg kan inte användas som källa att referera till i skriftliga arbeten eftersom det inte är en originalkälla, och inte heller kan AI-genererad text användas i examensarbeten eller andra skriftliga kursmoment eftersom texten inte är skriven av dig.

På specifika kurser och kursmoment är det upp till examinator att avgöra om AI-verktyg är tillåtna eller inte. Om Ouriginal eller andra verktyg flaggar för att du inte har skrivit texten själv gäller de vanliga disciplinära åtgärderna (https://www.ibg.uu.se/student/fusk-plagiat/). Eftersom du inte alltid kan veta var en LLM har hämtat sin text finns risken att du plagierar någon annans text ifall du använder text från en LLM rakt av.