Viktig information från IBG om covid-19

Speciella regler inom Teknat: 

https://teknat.uu.se/utbildning/student/corona-info/

Då speciella regler kan förändras snabbt, därför uppmanas studetner att besöka fakultens sida ofta!

Detta gäller för undervisning på campus

 • Medarbetare och studenter ska ovillkorligen stanna hemma vid minsta tecken på förkylning/influensa och vänta två symtomfria dygn innan de återgår till social närvaro.
 • Studenter rekommenderas starkt att vistas inomhus på campus endast i anslutning till schemalagd undervisning på plats. Vid distansundervisning direkt före eller efter campusundervisning, när inte tiden för förflyttning utanför campus är tillräckling, är det tillåtet att använda en fysiskt distanserad studieplats på campus.
 • Studenter som har schemalagd undervisning både direkt före och direkt efter lunch kan vistas i lokalerna under lunchrasten.
 • Undvik trängsel och stanna inte i korridorer, tänk på förbipasserande.

ÖVERGÅNG TILL DIGITAL UNDERVISNING OCH DIGITALA TENTOR FORTSÄTTER

För att minska smittspridningen av covid-19 i samhället kommer undervisning och examination på kurser och program vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten genomföras digitalt. Vissa laborationer och praktiska moment är undantagna och genomförs på plats. Information ska i första hand komma från din kursansvarige lärare. Har du frågor om din tenta, kontakta kursansvarig lärare, eller kurskansli. När det gäller undervisning, håll koll på uppdateringar i ditt schema eller kontakta kursansvarig lärare.

 • Att vistas i universitetets lokaler medför skyldigheter för studenter:
 • Vid minsta symtom stanna hemma
 • Följ de markeringar som är uppsatta och håll fysisk distans till de i din omgivning


Generella regler för UU:

https://uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/

Dessa regler kan förändras snabbt, därför uppmanas studenter att besöka Universitetes sida för coronainformation ofta!

Fysisk undervisning och examination begränsas

 • För att ytterligare minska risken för smittspridning ska digitala undervisnings- och examinationsformer användas i alla fall där det är möjligt.
 • Fysisk undervisning och examination begränsas under perioden till sådana undervisningsmoment och sådan examination där så behövs för att uppnå hög kvalitet och rättsäkerhet och som inte låter sig göras digitalt.

Som generella riktlinjer för Covid-19-anpassningen gäller tills vidare följande vid Uppsala universitet:

 • För utbildning, liksom annan verksamhet, gäller att fysisk närvaro används där så behövs, medan digitala moment används där så är möjligt, i syfte att uppnå hög kvalitet och samtidigt begränsa smittsspridning.
 • Verksamheten ska planeras så att fysisk närkontakt, trängsel och samlingar i stora grupper undviks:
 • All verksamhet inom universitetet ska bedrivas så att sammankomster med mer än 50 personer undviks.
 • Utglesning (fysisk distansering) ska eftersträvas vid all undervisning, examination och andra möten, liksom generellt i universitetets lokaler.
 • Digitalt deltagande ska erbjudas om det är möjligt.

Studenter med företräde till lokaler
När det gäller tillgång till lokaler och erbjudande om fysisk närvaro ska studenter som har beslut om särskilt pedagogiskt stöd ha företräde.

Övriga fall då fysisk närvaro i lokalerna kan komma ifråga
- Praktiska moment i undervisningen som inte kan genomföras digitalt.
- Examination som är svår att genomföra digitalt.
- Slutexamina och obligatoriska moment inom utbildningars sista år. 
- Lokaler ska tillgängliggöras i största möjliga mån för studenters självstudier. 
- För inpassering till universitetets lokaler för ska krävas passerkort. 

ÄR DU SMITTAD?

Om du diagnostiserats för Covid-19 ska du själv göra följande:

• kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution
• anmäla din smitta till UUs Tjänsteman i beredskap,
TiB@uu.se.  Genom denna anonyma rapportering ger du universitetet möjlighet att vidta åtgärder för att minska risken för att dina kurskamrater eller andra smittas av Covid-19.
• vara hemma och följ aktuella riktlinjer för Covid-19 och smittskyddsenhetens anvisningar 
(Region Uppsala respektive Region Gotland). 

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR

 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite sjuk
 • Om du är sjuk – testa dig, kontakta 1177. För personer utan svenskt personnummer: ring 018-617 35 64 (Röstbrevlåda – uppge namn och telefonnummer. Du blir sedan kontaktad av läkare och bokar in ett test.)
 • Är du smittad – kontakta i första hand kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution, samt TiB@uu.seSe ovanstående information.
 • Håll avstånd till andra – både inomhus och utomhus
 • Tvätta händerna och använd handsprit
 • Om det är möjligt, cykla eller gå till universitetet
 • Om det är möjligt, studera och arbeta hemifrån
 • Undvik trängsel och större sociala sammanhang

FRÅGOR OCH SVAR

Hur ska jag göra om jag känner mig sjuk?
Då ska du stanna hemma, både från undervisning och examination som sker på campus eller i skrivsal.

Ska jag sjukanmäla mig om jag väljer att stanna hemma?
Du ska i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution – men du ska också sjukanmäla dig hos Försäkringskassan. CSN har möjlighet att ta hänsyn till sjukdom om en student inte lyckas ta tillräckligt många poäng, men då måste det finnas dokumenterat hos Försäkringskassan. Mer information finns på CSN:s hemsida.

Det kan också vara bra att kontakta en studievägledare för att få hjälp att planera studierna.  

Om du blir sjuk under tiden du studerar

Studentförsäkringar – rätten till sjukpenning?

Hur ska jag göra om jag tillhör riskgrupp när det gäller covid-19?
Om du tillhör riskgrupp, eller sammanbor med en person som tillhör riskgrupp, så måste du själv ta ställning till om du kan delta i campusundervisning och examination som inte ges på distans.

Hur mycket måste universitetet anpassa undervisningen för att jag ska få göra färdigt mina studier?
Kursplanen gäller, vilket innebär att samma krav ska ställas på studenterna och den examinationsform som anges ska följas. Även det som står om undervisningsform gäller i grunden, men läraren får förändra undervisningen till exempel genom att ge mer nätbaserade föreläsningar och alternativa former för laborationer.

Kan jag fortfarande använda universitetets datorsalar?

OBS! Fortfarande gäller att du som student inte ska komma till campus om du känner dig sjuk eller har symptom på förkylning/influensa.

För att komma in i universitetets campusbyggnader och datorsalar krävs ett passerkort, det så kallade Campuskortet. Har du inget Campuskort så måste du beställa ett sådant först. Läs mer om Campuskortet här

Utglesning (social distansering) i lokalerna ska eftersträvas. Du bör så långt som möjligt undvika att använda datorsalar. De allra flesta övningar kan genomföras på distans med egen dator, eller genom att man loggar in på distans till en av IBG:s datorer. Mer information om det får du från dina kurslärare. I undantagsfall kan man använda salarna, om man behöver program som man inte kan ordna på annat sätt, och inte kan ansluta på distans.

Vad betyder det att ha undervisning digitalt?
Det betyder att alla föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, examinationer och tentamen sker online med hjälp av digital teknik. Via Studentportalen/Studium får du den information du behöver av din lärare för att kunna följa undervisningen online.

Mer information om digitala lösningar vid Uppsala universitet. 

Få råd, tips och stöd för att kunna lägga om rutiner för digitala studier.

Kommer min kurs att påverkas eller ställas in?
Prata med program- eller kursansvarig.

Kommer coronaviruset ha påverkan på planerade utbytesstudier?
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta avdelningen för internationalisering via mobility@uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-03-24