Forskning

Utbildning med forskningen i fokus

Alla våra program ger en god grund för fortsatt forskning. Lärarna vid grundutbildningen är själva aktiva forskare och många av dem är internationellt erkända inom sina områden. Många av våra studenter väljer också att efter examen fortsätta med en forskarutbildning. Vid Uppsala universitet utförs forskning i biologi till största delen vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM), Institutionen för organismbiologi (IOB), och vid Institutionen för ekologi och genetik (IEG). Du kan också läsa mer om den spännande biologiforskning som bedrivs i Uppsala på TekNats forskningssida.

Som student vid IBG har man även möjlighet att inom utbildningen göra forskningspraktik. Forskningspraktiken syftar till att ge en inblick i forsknings- eller utvecklingsarbete på forskningsinstitutioner, företag eller myndigheter, i Sverige eller utomlands.

Doktorera i biologi

Det finns två examina som du kan ta ut under din forskarutbildning. Licentiat och doktor. En licentiatexamen bör ta två år och en doktorsexamen 4 år heltidsstudier. 

Målet med en forskarutbildning är att ge studenten den kunskap och erfarenhet som krävs för att självständigt forska inom sitt område. Den ska också förse studenten med förmåga att ta sig an ett problem vetenskapligt, kritiskt analysera och konstruktivt diskutera. Forskarutbildningen inkluderar kurser (vanligen en blandning av teoretiska och praktiska studier) forskning och mot slutet av utbildningen försvarar doktoranden en doktorsavhandling i ämnet.

På "doktorandhandboken.nu" kan du hitta generell såväl som detaljerad information om regler som påverkar forskarutbildningen. Mer information kan du hitta hos Uppsala studentkår. De har också en doktorandombudsman som kan ge hjälp och vägledning i olika frågor.

Antagning

Antagningen till en forskarutbildning hanteras av respektive forskningsavdelning. Avdelningen sätter också upp kvalifikationskraven. Om du önskar doktorera ska du därför ta kontakt med den avdelning som forskar inom ditt intresseområde. På avdelningarnas webbsidor presenteras aktuell forskning, såväl som namn och adress på kontaktpersoner. Kom ihåg att doktorandplatserna är begränsade och det kan vara hård konkurrens om dem.

Finansiera forskarutbildningen

Finansieringssystemet för doktorander regleras av regeringen och inkluderar tre olika typer av ekonomiskt stöd. Doktorandtjänst, utbildningsbidrag och stipendier. Det ekonomiska stödet är begränsat till fyra års heltidsstudier oavsett vilken typ av stöd som används. Finansieringen kan komma från universitetet eller externa källor (vanligen som forskningsfinansiering åt handledaren).

Innan studenten påbörjar sin forskarutbildning måste studenten och handledaren lägga upp en individuell studieplan som inkluderar forskningsplan, såväl som finansieringsplan för hela utbildningen. Planen måste godkännas av institutionsstyrelsen. Det är viktigt att du tar reda på gällande regler för forskarutbildningen innan du påbörjar den. Du kan få hjälp och information av doktorandombudsmannen (se ovan).

Forskningsutbildning för biologistudenter

Uppsala universitet har många olika forskningsprogram och ungefär 2500 doktorander. Biologiämnen är inordnade under Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. För en student som tagit sin examen från ett av IBG:s program kan även forskning inom andra områden vara intressanta. Till exempel kemi, teknik, farmaci och medicin. Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har också många relevanta forskningsfält och forskarutbildningar som kan vara intressanta för en student från IBG.

Länkar

För mer information om regelverk och forskarutbildningen, besök universitetets forskarutbildningssidor.

För mer information om forskarutbildning i biologi, kontakta samordnarna för forskarutbildningen. Du hittar deras kontaktuppgifter på https://www.biology.uu.se/education/postgraduate/