Ekologi och miljö (baskurs) 4,5 hp

Program: Uppdragsutbildning
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 8BL006
Poäng: 4,5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen ges som uppdragsutbildning för utredare och handläggare av miljöbrott, t.ex. poliser och åklagare. Kursen ska ge kunskap om hur organismer och ekosystem påverkas av olika typer av mänsklig aktivitet, t.ex. industrikemikalier, jordbruk och annan markanvändning.

Kursen presenterar ekologiska grundbegrepp och omfattar områden som naturlig selektion, ekologiska kretslopp, struktur och funktion hos akvatiska ekosystem, gifter i miljön och dessas spridningsvägar och effekter, markens fysikaliska och kemiska egenskaper, marken som recipient för föroreningar, samt vattnets kretslopp ur ett biologiskt och geovetenskapligt perspektiv.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, exkursioner och studiebesök.

För mer information kontakta:
Elisabeth Långström (elisabeth.langstrom@ibg.uu.se)